Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015.gada aprīlis

2015.gada aprīlis

 

Lēmums Nr.193. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.192. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.191. Par zemesgabala Zirņu ielā 4, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.190. Par garāžu telpas (telpu grupa 004) Jelgavas ielā 23A, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu

Lēmums Nr.189. Par dzīvojamās mājas Aptiekas ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2, kadastra numurs 0500 903 3422,  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.188. Par zemes gabala, kadastra Nr.0500 031 0310, Viršu ielā 56B, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma bez atlīdzības

Lēmums Nr.187. Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.186. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 34, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.51 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.185. Par  zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.184. Par nekustamā īpašuma Šaurajā ielā 23, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

Lēmums Nr.183. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšānu

Lēmums Nr.182. Par Daugavpils pilsētas domes 2014.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.181. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.180. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.179. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.25
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.178. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.24
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.177. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.23
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.176. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.175. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 13.janvāra lēmumā Nr.11 „Par atbalstu projektam”
Pielikums

Lēmums Nr.174. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.22
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.173. Par jauniešu Zinātkāres centra „Zili Brīnumi” izveidošanu un deleģēšanas līguma ar biedrību “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” noslēgšanu

Lēmums Nr.172. Par sadarbības līgumu ar biedrību "Latgales reģiona attīstības agentūra" un projekta atbalstu
Pielikums

Lēmums Nr.171. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs”
Pielikums

Lēmums Nr.170. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Lēmums Nr.169. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.168. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.21
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.167. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.20
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.166. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.165. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.164. Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 pārdošanu

Lēmums Nr.163. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 019 0013, Patversmes ielas 7B rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.162. Par  apbūvēta zemes gabala Brjanskas ielā 27, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.161. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.160. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.159. Par zemes gabala daļas Daugavpilī, Rīgas ielā 39, bezatlīdzības lietošanu

Lēmums Nr.158. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.157. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.156. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Bērnu futbola centrs Daugava”

Lēmums Nr.155. Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes “Latgales zoodārzs” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.154. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.153. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.152. Par Latgales Centrālās bibliotēkas 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.151. Par Poļu kultūras centra 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.150. Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.149. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.148. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 2014.gada parskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.147. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.146. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.145. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.144. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”  2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.143. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.142. Par Latviešu kultūras centra 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.141. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.140. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.marta lēmumā Nr.90  “Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” maksas pakalpojumu cenrādi”

Lēmums Nr.139. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgales Laiks” valsts kapitāla daļām

Lēmums Nr.138. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.19
Paskaidrojuma raksts