Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Komitejas, komisijas, darba grupas

Komitejas, komisijas, darba grupas

Finanšu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Rihards Eigims

 

Komitejas locekļi:

Igors

Prelatovs

Aivars

Zdanovskis

Jānis

Lāčplēsis

Reinis

Joksts

Aivars

Broks

Inguna

Kokina

Andrejs

Elksniņš

Anatolijs

Gržibovskis

Valērijs

Kononovs

 

Protokoliste - Finanšu nodaļas referente Ināra Bebriša,

                        K.Valdemāra iela 1, 307.kabinets,  tālr.: 654-04383

 

Sociālo jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&)

 

Komitejas priekšsēdētāja

Helēna Soldatjonoka

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks

Aivars Zdanovskis

Komitejas locekļi:

Rihards

Eigims

Reinis

Joksts

Anatolijs

Gržibovskis

Marjana

Ivanova-Jevsejeva

 

Protokoliste - Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča,

                       K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets, tālr.: 654-04378                                                    

 

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Jānis Dukšinskis

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Zdanovskis

 

Komitejas locekļi:

Līvija

Jankovska

Inguna

Kokina

Aivars

Broks

Anatolijs

Gržibovskis

Marjana

Ivanova-Jevsejeva

 

Protokoliste - Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča,

                       K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets tālr.: 654-04378

 

 

Mājokļu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Igors Prelatovs

Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Helēna Soldatjonoka

 

Komitejas locekļi:

Rihards

Eigims

Reinis

Joksts

Mihails

Lavrenovs

Marjana

Ivanova-Jevsejeva

 

Protokoliste - Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas

nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Žanna Dubovska,

K.Valdemāra iela 1, 5.kabinets, tālr.: 654-04377

 

Īpašuma komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Igors Prelatovs

Komitejas priekšsēdētāja vietniece

Inguna Kokina

 

Komitejas locekļi:

Jānis

Lāčplēsis

Valērijs

Kononovs

Mihails

Lavrenovs

 

Protokoliste - Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

nekustamā īpašuma nodaļas īpašuma atsavināšanas un

iznomāšanas daļas nekustamā īpašuma izvērtēšanas

vecākā speciāliste Marika Gabrunova,

K.Valdemāra iela 1, 4.kabinets, tālr.: 654-04352


Attīstības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Igors Prelatovs


Komitejas priekšsēdētāja vietniece

Inguna Kokina

 

Komitejas locekļi:

Rihards

Eigims

Aivars

Broks

Andrejs

Elksniņš

Marjana

Ivanova-Jevsejeva

 

Protokoliste – Attīstības departamenta referente Elīna Pūga,

                        K.Valdemāra iela 13, 206.kabinets, tālr.: 654-76064

 

Pilsētas saimniecības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Jānis Lāčplēsis

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Igors Prelatovs

 

Komitejas locekļi:

Aivars

Zdanovskis

Aivars

Broks

Valērijs

Kononovs

Mihails

Lavrenovs

 

Protokoliste - Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas

nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Žanna Dubovska,

K.Valdemāra iela 1, 5.kabinets, tālr.: 654-04377 


Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu (lēmums Nr.
 488)

DOMES PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS 

Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums
Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums
Iesniegums Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijai
Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas nolikums

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas NOLIKUMS
PILSĒTBŪVNIECĪBAS un VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS
Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikums
Veselības aprūpes plānošanas komisijas nolikums
Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komisijas nolikums
Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas nolikums 

Par darba grupas izveidošanu pašvaldības 2018.gada budžeta projekta izstrādāšanai

Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu, sapulču, gājienu un piketu pieteikumu izskatīšanas komisijas nolikums

Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums un lēmums