Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Dokumentu un iesniegumu paraugi

Dokumentu un iesniegumu paraugi

Iesniegumi Domes vadībai:

- Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam R. Eigimam

- Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam

- Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Zdanovskim

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam J.Dukšinskim

 

- Daugavpils pilsētas domes izpilddirektorei I. Goldbergai

- Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniecei Ž.Kobzevai 

------------------------------------------------

Iesniegumi Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem:

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājam J.Dukšinskim

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājai H.Soldatjonokai

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājam J.Lāčplēsim

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas priekšsēdētājam I.Prelatovam

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas priekšsēdētājam I.Prelatovam

Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas priekšsēdētājam I.Prelatovam

--------------------------------------------------------------------------

Iesniegumi Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju priekšsēdētājiem:

Iesniegums Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas priekšsēdētājam I.Prelatovam

Iesniegums Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas priekšsēdētājam V.Bojarūnam

----------------------------------------------------------------------------------------------
Iesniegumi plānošanas un būvniecības jautājumos:

- Iesniegums departamentam

- Iesniegums par zemes ierīcības projekta uzdevuma sagatavošanu

- Iesniegums datu saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai

 - Iesniegums krāsu pases izgatavošanai

 - Iesniegums reklāmas materiāla izskatīšanai un saskaņošanai

-  Iesniegums reklāmas / reklāmas objekta izvietošanas projekta izskatīšanai un saskaņošanai, izvietošanas atļaujas izsniegšanai

  - Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanas iesniegums

- iesniegums apliecinājuma kartes saņemšanai

- iesniegums par atzīmes izdarīšanu

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Iesniegumu veidlapas nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos:

Iesniegums par pieteikšanos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu - Fiziskā persona

Iesniegums par maksāšanas paziņojuma nosūtīšanu pēc norādītās pasta adreses

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu pa e-pastu

Iesniegums par zemes nomas rēķinu saņemšanu pa e-pastu

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu - Politiski represētā persona

Iesniegums par atteikšanos saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu pa e-pastu

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Par zemes nomas līguma slēgšanu

Iesniegums par zemes nomas rēķinu saņemšanu pa e-pastu 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Publisku izklaides un svētku pasākumu, sapulču, gājienu un piketu pieteikumu veidlapas

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā (1.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā (2.pielikums)
Pieteikuma veidlapa dalības braucienam (3.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu dalības braucienam (4.pielikums)
Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam (5.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu (6.pielikums)
Formālo kritēriju vērtēšanas veidlapa (7.pielikums)
Kvalitatīvo kritēriju vērtēšanas veidlapa (8.pielikums)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

PIETEIKUMS LICENCES  SAŅEMŠANAI(pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem)

PIETEIKUMS LICENCES KARTĪTES SAŅEMŠANAI(pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem)

Iesniegums izziņas saņemšanai uzņēmējdarbības veikšanai, kas saistīta ar melno un krāsaino metāla atkritumu atgriezumu iepirkšanu

IESNIEGUMI ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Iesniegumi Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentam

Pieteikums atļaujas saņemšanai  pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai  pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus

PIETEIKUMS ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES ATRAŠANĀS VIETAS SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANAI

Iesniegums Daugavpils pilsētas domes saskanojuma saņemšanai kuras teritorijā paredzēta ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu ražošana (izgatavošana), remonts, glabāšana, tirdzniecība vai pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība

 -----------------------------------

PIETEIKUMS apliecinājuma saņemšanai

Par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā