Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2016. gada jūnijs

2016. gada jūnijs

Lēmums Nr.352. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes likvidāciju

Lēmums Nr.351. Par Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta izveidošanu
Nolikums
Grozījumi nolikumā 

Lēmums Nr.350. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Futbola centrs Daugavpils” dibināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.349. Par R.Antoņevičas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.348. Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 106V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra numurs 0500 903 2818,  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.347. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000380013, Bērzu ielas 18A rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.346. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 26.maija lēmumā Nr.275

Lēmums Nr.345. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 020 0808, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.344. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.343. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 pārdošanu

Lēmums Nr.342. Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 24, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram

Lēmums Nr.341. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000171427, Noras ielas 97 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.340. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000101357, Balvu ielā 1 k-15 - 549, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.339. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000101665, Balvu ielā 1 k-6 – 425, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.338. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312512, Īrisu ielā 49A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.337. Par konkursa izsludināšanu
Nolikums
Pielikums

Lēmums Nr.336. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.335. Par atļauju līguma noslēgšanai
Pielikums

Lēmums Nr.334. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.333. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.332. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.331. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.330. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.329. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.328. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.327. Par Latvijas kultūru festivāla "Pinu, pinu sietu" atbalstu
Pielikums

Lēmums Nr.326. Par Daugavpils pilsētas domes 1999.gada 28.oktobra noteikumu Nr.33 atzīšanu par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr.325. Par sadarbību pilotprojektā “Brīvprātīgā darba informācijas sistēmas satura administrēšana”
Pielikums

Lēmums Nr.324. Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Nolikums (konsolidēts)

Lēmums Nr.323. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.322. Par atbalstu projektam „Gen-Y City” 2.kārta un līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.321. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 26.maija lēmumā Nr.261

Lēmums Nr.320. Par atbalstu Daugavpils 11.pamatskolas projektam “Digitālie stāstījumi” un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.319. Par atbalstu Daugavpils 13.vidusskolas projektam “ Daugavpils 13.vidusskolas personāla mobilitāte”  un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.318. Par atbalstu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”  projektam “Mūsdienīga mācību vide-konkurentspējīgas profesijas apguvei” un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.317. Par nekustamā īpašuma Parādes ielā 7, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „miLATss””

Lēmums Nr.316. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.293 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”

Lēmums Nr.315. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.292 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”

Lēmums Nr.314. Par atbalstu Daugavpils 3.vidusskolas  projektam “Mācību procesa kvalitātes uzlabošana skolā: kompetents skolotājs - konkurentspējīgs skolēns”  un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.313. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.312. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes projekta „Elektroniskais mācību materiāls „Bērnu emocionālā audzināšana dabas vidē”” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.311. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2016.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.310. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.309. Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

Lēmums Nr.308. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.307. Par lokālplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei" redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Pielikums

Lēmums Nr.306. Par ekspozīcijas bezatlīdzības lietošanas līgumu ar biedrību "Latgales reģiona attīstības aģentūra"
Pielikums

Lēmums Nr.305. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 002 0105, Fabrikas ielā 22, Daugavpilī, paturēšanu

Lēmums Nr.304. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.303. Par zemesgabalu maiņas procesa uzsākšanu
Pielikums

Lēmums Nr.302. Par nomas tiesību izsoli Viestura ielā, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.301. Par nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.300. Par nomas tiesību izsoli Rīgas ielā, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.299. Par nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.298. Par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 0500 038 0263 nomāšanu
Pielikums

Lēmums Nr.297. Par pašvaldību vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu

Lēmums Nr.296. Par pašvaldību vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu

Lēmums Nr.295. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.294. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.293. Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai

Lēmumns Nr.292. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 903 1685, Viršu ielā 50-39, Daugavpilī, paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.291. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 027 0012, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.290. Par nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.289. Par nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.288. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102341, Balvu ielā 1C k-3 - 164, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.287. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000360002, Pūpolu ielas 25A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.286. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000220026, Zaļās ielas 15 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.285. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000220497, Upeņu ielas 8A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.284. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem"
Pielikums

Lēmums Nr.283. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem"
Pielikums

Lēmums Nr.282. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.281. Par Pakalpojuma līgumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Daugavpils 3.vidusskolā
Pielikums

Lēmums Nr.280. Par aglomerācijas robežu noteikšanu
Pielikums

Lēmums Nr.279. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.278. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.277. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums