Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada decembris

2015. gada decembris

 

Lēmums Nr.582. Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

Lēmums Nr.581. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.580. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.579. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0500 002 0105, Fabrikas ielā 22, Daugavpilī, paturēšanu

Lēmums Nr.578. Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.23 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.577. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.576. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.575. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.56
Pielikums

Lēmums Nr.574. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.573. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 27.decembra lēmumā Nr.594

Lēmums Nr.572. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.571. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu
Pielikums

Lēmums Nr.570. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu
1.pielikums
2.pielikums
Saraksts

Lēmums Nr.569. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.55
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.568. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanas nodrosināšanu

Lēmums Nr.567. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"
Saistošie noteikumi Nr.54
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.566. Par apropriācijas pārdali projekta „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.565. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.564.  Par grozījumu Daugavpils 3.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.563. Par atbalstu Daugavpils 3.vidusskolas  projektam „Rītdienas prasmes šodien”
Pielikums

Lēmums Nr.562. Par Santas Lucijanovas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.561. Par ilgtermiņa aktīvu izslēgšanu no uzskaites
Pielikums

Lēmums Nr.560. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.379 "Par aizņēmuma ņemšanu"

Lēmums Nr.559. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.558. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.557. Par Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmuma Nr.337  pielikuma Nr.1   33.punkta grozīšanu

Lēmums Nr.556. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.555. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0413, piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.554. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101525, Balvu ielā 1C k-12 – 525, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.553. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313829, Begoniju ielā 49, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.552. Par dzīvojamās mājas Augstā ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 pārdošanu

Lēmums Nr.551. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101869, Balvu ielā 1C k-18 – 630A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.550. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312513, Īrisu ielā 51A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.549. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101651, Balvu ielā 1C k-6 – 230, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.548. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.547. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 „Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”
Saistošie noteikumi Nr.53
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.546. Par projekta Nr.2009/0063/3DP/3.1.3.1.0./08/IPIA/VIAA/106 ietvaros iegādāto vertību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.545. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.544. Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai”
Pielikums

Lēmums Nr.543. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.542. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 14.septembra lēmumā Nr.784

Lēmums Nr.541. Par tiesību deleģēšanu deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas jautājumos

Lēmums Nr.540. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Lēmums Nr.539. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 14.augusta lēmumā Nr.402

Lēmums Nr.538. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.166

Lēmums Nr.537. Par pilnvarojumu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos

Lēmums Nr.536. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.52
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.535. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.51
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.534. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.50
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.533. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.49
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.532. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde”
Pielikums

Lēmums Nr.531. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.48
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.530. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.47
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.529. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.46
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.528. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr.527. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.526. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.525. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.524. Par apropriācijas pārdali  Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes projekta „Sociālā taksometra pakalpojumi un pārrobežu mobilitātes Daugavpils, Zarasu un Visaginas pilsētās” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.523. Par apropriācijas pārdali  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2015.gadam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”
Pielikums

Lēmums Nr.522. Par apropriācijas pārdali  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.521. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domes projekta „Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.520. Par Daugavpils 12.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.519. Par atbalstu Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes projektam  „Angļu valodas un svešvalodas metodikas apgūšana pirmsskolas skolotājiem”
Pielikums

Lēmums Nr.518. Par apropriācijas pārdali Daugavpils 17.vidusskolas projekta „Jaunatne iedVesmo” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.517. Par apropriācijas pārdali Daugavpils Valsts ģimnāzijas projekta „CLIL programmas kontinuitāte” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.516. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes projekta „E.U.R.O.P.E.- European Union Regions in Our Pupils' Eyes” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.515. Par apropriācijas pārdali Daugavpils 3.vidusskolas projekta „Kulturelle und lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.514. Par apropriācijas pārdali Daugavpils Centra vidusskolas projekta „Explore it in the Way Before it Fades Away” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.513. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes projekta „From Tiny Acorns Giant Oak Trees Grow” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.512. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums