Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2016. gada augusts

2016. gada augusts

Lēmums Nr.451. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumā Nr.124 “Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”

Lēmums Nr.450. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.409 “Par deleģēšanas līgumu”

Lēmums Nr.449. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.30
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.448. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.29
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.447. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.28

Lēmums Nr.446. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu

Lēmums Nr.445. Par sakņu dārza nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.444. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.443. Par zemes starpgabala Zaļās ielas 1 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.442. Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 011 2102, Daugavpils, “Cietokšņa valnis”, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”

Lēmums Nr.441. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.440. Par zemes gabala Daugavpilī, Baložu ielā 3, bezatlīdzības lietošanu
Pielikums

Lēmums Nr.439. Par dzīvojamās mājas Butļerova ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.438. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 83A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.437. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.436. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.435. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikumā

Lēmums Nr.434. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra noteikumos Nr.3 “Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs”

Lēmums Nr.433. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.432. Par Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāli „Kalkūni”

Lēmums Nr.431. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumā Nr.124 “Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”

Lēmums Nr.430. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.409 “Par deleģēšanas līgumu”

Lēmums Nr.429. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.428. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.427. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.426. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.425. Par līguma noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
Pielikums

Lēmums Nr.424. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 "Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu"

Lēmums Nr.423. Par ziedojuma pieņemšanu

Lēmums Nr.422. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi

Lēmums Nr.421. Par atļauju līguma noslēgšanai
Pielikums

Lēmums Nr.420. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr.419. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000220497, Upeņu ielas 8A rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.418. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000171427, Noras ielas 97 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.417. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000350609, daļas nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.416. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370663, Zaru ielas 27A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.415. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.414. Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

Lēmums Nr.413. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.412. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 24.09.2015. lēmumā Nr.382 „Par nekustamā īpašuma Ezeru ielā 20, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.411. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 12.11.2015. lēmumā Nr.477 “Par nekustamā īpašuma 2.Pasažieru ielā 78A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.410. Par zemesgabala pieņemšanu dāvinājumā
Pielikums

Lēmums Nr.409. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.408. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.407. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.203 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds””

Lēmums Nr.406. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”

Lēmums Nr.405. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.27
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.404. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.403. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.402. Par atbalstu projektam "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā"
Pielikums

Lēmums Nr.401. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.400. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem"
Pielikums

Lēmums Nr.399. Par nolikuma apstiprināšanu
Nolikums