Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada jūnijs

2017. gada jūnijs

 

 

Lēmums Nr.355. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores ziņojums
Pielikums

Lēmums Nr.354. Par Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu

Lēmums Nr.353. Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu

Lēmums Nr.352. Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē

Lēmums Nr.351. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr.350. Par Daugavpils pilsētas domes Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu

Lēmums Nr.349. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.24
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.348. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr.347. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr.346. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Lēmums Nr.345. Par Daugavpils pilsētas domes Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu

Lēmums Nr.344. Par saistošo noteikumu precizēšanu

Lēmums Nr.343. Par zemes starpgabala Asaru ielas 11 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.342. Par zemes starpgabala Salviju ielas 71 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.341. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes  2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 ”Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Saistošie noteikumi Nr.23
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.340. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 "Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu"

Lēmums Nr.339. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 159, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 pārdošanu

Lēmums Nr.338. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.337. Par valstij piekrītošas bezmantinieka mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.336. Par zemesgabalu maiņu

Lēmums Nr.335. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.334. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.333. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.169

Lēmums Nr.332. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.331. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds"

Lēmums Nr.330. Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

Lēmums Nr.329. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds"

Lēmums Nr.328. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds"

Lēmums Nr.327. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds"

Lēmums Nr.326. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja iecelšanu amatā

Lēmums Nr.325. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"
Saistošie noteikumi Nr.22
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.324. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.323. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.322. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Baltkrievu kultūras centra nolikumā

Lēmums Nr.321. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.320. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.319. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.318. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.317. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.316. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.315. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.314. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2017.gadam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Latviešu kultūras centrs"
Pielikums

Lēmums Nr.313. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.312. Par zemes gabala Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.311. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 901 2569, Ģimnāzijas ielā 7/9-17, Daugavpilī, paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.310. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000373354, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.309. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000050519, Ventspils ielā 140, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.308. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100068, Stacijas ielā 129U, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.307. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311322, 1.Kumelīšu ielā 1, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.306. Par PAS „Daugavpils siltumtīkli”, AS „Daugavpils satiksme”, SIA “Daugavpils ūdens” un SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2016.gada 50% no peļņas neizmaksāšanu dividendēs

Lēmums Nr.305. Par saistošo noteikumu precizēšanu

Lēmums Nr.304. Par Daugavpils pilsētas domes maksas pakalpojumu centrādi

Lēmums Nr.303. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.302. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds"

Lēmums Nr.301. Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Nolikums

Lēmums Nr.300. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.21
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.299. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Saistošie noteikumi Nr.20
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.298. Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma  apstiprināšanu jaunā redakcijā
Nolikums

Lēmums Nr.297. Par grozījumiem Daugavpils 17.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.296. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.295. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.294. Par atļauju slēgt līgumu
Pielikums

Lēmums Nr.293. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.292. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.291. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.290. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.289. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.288. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.287. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.286. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.285. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem"
Pielikums

Lēmums Nr.284. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.283. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.282. Par apropriācijas pārdali
Pielikums