Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada augusts

2017. gada augusts

 

Lēmums Nr.479. Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2017./2018. mācību gadam
Ziņojums

Lēmums Nr.478. Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.477. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. lēmumā Nr.571 „Par objekta iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lēmums Nr.476. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2, kadastra Nr.0500 903 4140, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.475. Par dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu

Lemums Nr.474. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 79, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.53 pārdošanu

Lēmums Nr.473. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370068,Irbenāju ielas rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.472. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283970, Butļerova ielā 1 k-6 - 120, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.471. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000100342, Balvu ielā 126B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.470. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283955, Butļerova ielā 1 k-6 - 105, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.469. Par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Pielikums

Lēmums Nr.468. Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 011 2102, Daugavpils, “Cietokšņa valnis”, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”

Lēmums Nr.467. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.466. Par dzīvojamās mājas Šaurā ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.465. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.464. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija lēmumā Nr.304 “Par Daugavpils pilsētas domes maksas pakalpojumu cenrādi”

Lēmums Nr.463. Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

Lēmums Nr.462. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bērniem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"
Saistošie noteikumi Nr.31
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.461. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”
Saistošie noteikumi Nr.30
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.460. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.368 ”Par Daugavpils pilsētas domes  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.459. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr.367 "Par Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas ievēlēšanu”

Lēmums Nr.458. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.457. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.456. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.455. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.454. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Saistošie noteikumi Nr.29
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.453. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai
Pielikums

Lēmums Nr.452. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.451. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.450. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.449. Par atļauju slēgt līgumus

Lēmums Nr.448. Par atļauju slēgt līgumus

Lēmums Nr.447. Par atbalstu projektam “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”
Pielikums

Lēmums Nr.446. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.445. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.444. Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu Biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”
Pielikums

Lēmums Nr.443. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"
Pielikums

Lēmums Nr.442. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.441. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2017.gadam Daugavpils Marka Rotko mākslas centram
Pielikums

Lēmums Nr.440. Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

Lēmums Nr.439. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Lēmums Nr.438. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137,  Daugavpilī, Stadiona ielā 1,  daļas bezatlīdzības lietošanu

Lēmums Nr.437. Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Speedway Grand Prix of Latvia”
Pielikums

Lēmums Nr.436. SIA ”Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētās darbības akceptēšana

Lēmums Nr.435. Par zemes vienības Ventspils ielā 140, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.434. Par zemes vienības Stacijas ielā 129U, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.433. Par daļēji sagruvušu ēku (šķūņu), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 039 0328, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.432. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92A, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.431. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 007 0135, Daugavpilī, iegādi

Lēmums Nr.430. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.429. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.428. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.427. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes gabalu domājamo daļu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un to iznomāšanu

Lēmums Nr.426. Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000071802, daļai
Pielikums

Lēmums Nr.425. Par apbūves tiesības piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.424. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.423. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000081514,Līkās ielas 2 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.422. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000340503, Mazās Ormaņu ielas 3 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.421. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311343, 2.Kumelīšu ielā 11, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.420. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000283945, Butļerova ielā 1 k-3 - 42, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.419. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472

Lēmums Nr.418. Par informatīvo ziņojumu par piena produktu iepirkumiem Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm 2015.-2016.gados
Ziņojums

Lēmums Nr.417. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr.368 ”Par Daugavpils pilsētas domes  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.416. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.204 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lemums Nr.415. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos      noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.28
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.414. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta nolikumā

Lēmums Nr.413. Par Daugavpils Sporta medicīnas centra izveidošanu
Nolikums

Lēmums Nr.412. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.27
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.411. Par Daugavpils pilsētas domes Sabiedriskās konsultatīvās padomes izveidošanu
Nolikums

Lēmums Nr.410. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.409. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.408. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.407. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.406. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.405. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.404. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Lēmums Nr.403. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.26
paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.402. Par aizņēmums ņemšanu

Lēmums Nr.401. Par piedalīšanos nekustamo īpašumu izsolē