Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gads maijs

2017. gads maijs

 

Lēmums Nr.281. Par lokālplānojuma zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.19

Lēmums Nr.280. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.279. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.278. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.277. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.276. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā Daugavpils neredzīgo biedrībai

Lēmums Nr.275. Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0051 piekritību

Lēmums Nr.274. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.273. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes  2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”
Saistošie noteikumi Nr.18
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.272. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.17
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.271. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000380016, Ceriņu ielas 18 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.270. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000390207, Daugavas ielas 111 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.269. Par  nekustamā īpašuma iegūšanu

Lēmums Nr.268. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000190125, Rasas ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.267. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. lēmumā Nr.588 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000020015, 1.Preču ielas 1 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”

Lēmums Nr.266. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.265. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20A-2, Daugavpilī, atsavināšanu

Lēmums Nr.264. Par nekustamā īpašuma Konstantīna ielā 6-4, Daugavpilī, atsavināšanu

Lēmums Nr.263. Par dzīvokļu īpašumu Nr.3 un Nr.4 Birķeneļu ielā 7, Daugavpilī, atsavināšanu

Lēmums Nr.262. Par dzīvojamās mājas Butļerova ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.261. Par dzīvojamās mājas Miera ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.260. Par  zemes gabala Mazā Medus ielā 11, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.259. Par zemes gabalu pieņemšanu dāvinājumā

Lēmums Nr.258. Par Pakalpojumu līguma par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils bērnu veselības centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.257. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.256. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.255. Par līguma noslēgšanu
Pielikums

Lēmums Nr.254. Par atbalstu projektam "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā"
Pielikums

Lēmums Nr.253. Par atbalstu projektam “Rīteiropas vērtības”
Pielikums

Lēmums Nr.252. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631

Lēmums Nr.251. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.250. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.249. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.248. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.247. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.246. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.245. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.244. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.243. Par atbalstu projektam “Darba tirgus bez robežām”
Pielikums

Lēmums Nr.242. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.241. Par SIA „Daugavpils autobusu parks”, SIA „Labiekārtošana D”, SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”,  SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” un SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” 2016.gada 50% no peļņas neizmaksāšanu dividendēs
Pielikums

Lēmums Nr.240. Par sadarbības līguma noslēgšanu
Pielikums

Lēmums Nr.239. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr.238. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes  2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Saistošie noteikumi Nr.16
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.237. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.236. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.235. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.15
Pielikums

Lēmums Nr.234. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.233. Par dalību pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
Pielikums

Lēmums Nr.232. Par grantu programmas “Impulss” realizāciju
Nolikums

Lēmums Nr.231. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.230. Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem
Pielikums

Lēmums Nr.229. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.228. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.227. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums