Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada marts

2015. gada marts

Lēmums Nr.137. Par lokālplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā" izstrādes uzsākšanu
Pielikums 

Lēmums Nr.136. Par  nekustamā īpašuma Saules ielā 2, Daugavpilī,  iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.135. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā Daugavpils neredzīgo biedrībai

Lēmums Nr.134. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0162, Dravnieku ielā 18, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.133. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 038 0005, Daugavas ielas 54 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.132. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.131. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.130. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumā Nr.781

Lēmums Nr.129. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 11.09.2014. lēmumā Nr.457 Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra Nr.0500 903 3528, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.128. Par grantu programmas „Impulss” realizāciju
Pielikums
Nolikums

Lēmums Nr.127. Par ziedojuma ar uzlikumu pieņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.126. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra lēmumā Nr.431

Lēmums Nr.125. Par Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmuma Nr.305 atzīšanu par spēku zaudējušu
Pielikums

Lēmums Nr.124. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.123. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.122. Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Saistošie noteikumi Nr.18
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.121. Par atbalstu projektam „Daugavpils cietokšņa 8.bastiona kreisā flanga arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”
Pielikums

Lēmums Nr.120. Par atbalstu projektam „Daugavpils cietokšņa 5.reduītes glābšanas pasākumu programmas izstrāde”
Pielikums

Lēmums Nr.119. Par apropriācijas pārdali projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.118. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.117. Par pašvaldības budžeta iestādes “Baltkrievu kultūras centrs” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.116. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.115. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.114. Par Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra lēmumā Nr.24 precizēšanu

Lēmums Nr.113. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 031 4007, Begoniju ielā 137, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.112. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 019 0014, Patversmes ielas 9 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.111. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 022 0026 piekritību

Lēmums Nr.110. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.109. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.108. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.107. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 12.06.2014. lēmumā Nr.319 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 903 3398, Turaidas ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu”

Lēmums Nr.106. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 531 0304, Viršu ielā 56A, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.105. Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 106V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra Nr.0500 903 2818, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.104. Par dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.103. Par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.102. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.101. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi Nr.10 (precizēts)

Lēmums Nr.100. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.17
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.99. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.16
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.98. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.97. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 8.novembra lēmumā Nr.484

Lēmums Nr.96. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 8.novembra lēmumā Nr.483

Lēmums Nr.95. Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu  apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Gajoka mikrorajonā”
Pielikums

Lēmums Nr.94. Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu  apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Jaunbūves mikrorajonā”
Pielikums

Lēmums Nr.93. Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu  apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Centra mikrorajonā”
Pielikums

Lēmums Nr.92. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr.91. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta noteikumos Nr.6 "Noteikumi par izglītojamo skaitu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu un pedagoģiskās korekcijas klasēs"

Lēmums Nr.90. Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.89. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu