Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada aprīlis

2012. gada aprīlis

 Lēmums Nr.211. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 001 2304 iznomāšanu SIA “Pellston Nami”
Pielikums

Lēmums Nr.210. Par Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 13.februāra lēmuma Nr.102  10.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.209. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.208. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 004 6219, 0500 004 6223, 0500 004 0011 platību un robežu plānu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Liepājas ielā 37, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.207. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 034 2001 platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā 

Lēmums Nr.206. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 006 0009 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.205. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.204. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 022 1951, Vecpils ielas 38A rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.203. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0449, Cēsu ielas 11 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums 

Lēmums Nr.202. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.201. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.200. Par atļauju SIA “Garkalns” atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles telpās Strādnieku ielā 88A, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.199. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.733

Lēmums Nr.198. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 29.oktobra lēmumā Nr.732

Lēmums Nr.197. Par Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.196. Par Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.195. Par Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.194. Par Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.193. Par Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.192. Par Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.191. Par atbalstu nodibinājuma “Latvijas intelektuālās attīstības fonda” intensīvajam Vispusīgā intelekta attīstības mācību kursam
Pielikums

Lēmums Nr.190. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs”  speciālā budžeta tāmesapstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.189. Par auto tirdzniecības laukuma ierīkošanas Balvu ielas rajonā, Daugavpilī, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0136, būvniecības ieceri
Pielikums

Lēmums Nr.188. Par tranzīta ielas A13, Daugavpilī, 18.novembra iela posmā no pilsētas robežas līdz Daugavas ielai, rekonstrukcijas būvniecības ieceri
Pielikums

Lēmums Nr.187. Par atļauju sadalīt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā  esošu zemesgabalu ar kadastra Nr.0500 010 0781, “Kraujas ielas rajonā, kv.Nr.7”, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.186. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2011. lēmumā Nr.403 „Par nekustamā īpašuma Ūdens ielā 24, Daugavpilī, atsavināšanu”

Lēmums Nr.185. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 27.05.2010. lēmumā Nr.343 „Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 029 3201, Turaidas ielā 11, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.184. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 014 0231,Tirgoņu ielas 73 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.183. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.182. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1839, Inženieru ielā 2B, Daugavpilī piekritību un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.181. Par dzīvojamās mājas Liginišķu ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu Nr.3 un Nr.4 izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.180. Par dzīvojamās mājas Saules ielā 68, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.179. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.178. Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.177.Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes “Latgales zoodārzs” 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.176. Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.175. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.174. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.173. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.172. Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.171. Par pašvaldības budžeta iestādes “Baltkrievu kultūras centrs” 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.170. Par Poļu kultūras centra 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.169. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.168. Par nomas maksas cenrādi Daugavpils pilsētas domes iestādei „Kultūras pils”
Pielikums

Lēmums Nr.167. Par Latviešu kultūras centra 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.166. Par atbalstu atklāta projektu konkursam “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”

Lēmums Nr.165. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs”  tāmes apstiprināšanu 2012.gadam projektam „Daugavpils kamerorķestra koncerts „Latviešu komponistu kino un teātra mūzika””
Pielikums

Lēmums Nr.164. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.163. Par Latgales Centrālās bibliotēkas 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.162. Par Latgales Centrālās bibliotēkas projekta „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi-Daugavpils)” ieņēmumu un izdevumu tāmes  apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.161. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.160. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.159. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2012.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.158. Par piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Pielikums 

Lēmums Nr.157. Par Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola”  2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.156. Par Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.155. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.154.  Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.153.  Par aizņēmums ņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.152.  Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.151. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.10
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.150. Par projekta līguma Nr.KPFI-7/52  „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” izbeigšanu
Pielikums

Lēmums Nr.149.Par grozījumiem Jaunatnes departamenta nolikumā

Lēmums Nr.148. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes budžetā un par Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes budžeta apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.147.Par materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, saistību nodošanu un slēguma bilances apstiprināšanu
Pielikums