Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2018. gada jūnijs

2018. gada jūnijs

Lēmums Nr.338. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr.337. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem

Lēmums Nr.336. Par  galvojumu akciju sabiedrībai “Daugavpils satiksme”

Lēmums Nr.335. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.334. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Bērnunama - patversmes "Priedīte" nolikumā

Lēmums Nr.333. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 6.februāra lēmumā Nr.62 “Par vēlēšanu iecirkņiem Daugavpils pilsētas teritorijā”

Lēmums Nr.332. Par zemes vienības Naujenes  ielas 19A rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.331. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080055, Ezeru ielā 63B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.330. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101701, Balvu ielā 1C k-20 - 697, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.329. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101483, Balvu ielā 1C k-10 - 392, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.328. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010109, Stadiona ielā 22, 1, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.327. Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 53, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu

Lēmums Nr.326. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.325. Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 011 2102, Daugavpils, “Cietokšņa valnis”, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „SIKSPĀRŅI”

Lēmums Nr.324. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000172807, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.323. Par nekustamā īpašuma Marijas ielā 1E, Daugavpilī, nodošanu – pieņemšanu

Lēmums Nr.322. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.321. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lemums Nr.320. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”

Lēmums Nr.319. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011502, daļas 600 m2 platībā nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.318. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.317. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.316. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.315. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes  2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”
Saistosie noteikumi Nr.22
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.314. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes  2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Saistošie noteikumi Nr.21
Paskaidrojuma raksts

Lemums Nr.313. Par Ētikas komisijas izveidošanu

Lēmums Nr.312. Par grozījumiem budžeta programmā “Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)
Pielikums

Lēmums Nr.430. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi Nr.20
Paskaidrojuma raksts
Pielikums

Lēmums Nr.311. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.20
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.310. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikumā

Lēmums Nr.309. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Saistošie noteikumi Nr.19
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.308. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.307. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.306. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.305. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.304. Par pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” nododamo ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un saistību saraksta apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.303. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.302. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.301. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.300. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka I.Prelatova rīcības likumības izvērtēšanas komisijas ziņojumu

Lēmums Nr.299. Par namīpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī

Lēmums Nr.298. Par mantas nodošanu apsaimniekošanai un uzturēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”

Lēmums Nr.297. Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, telpu un esošo inženiertīklu atjaunošanai
Pielikums

Lēmums Nr.296. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.295. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.294. Par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 pārdošanu

Lēmums Nr.293. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.292. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.291. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.290. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.289. Par  zemes vienības pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.288. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.18
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.287. Par iekštelpu alternatīvo sporta veidu iekārtu izvietošanu Stacijas ielā 129A, Daugavpilī saimnieciski ekonomiskais pamatojums

Lēmums Nr.286. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.285. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.284. Par grozījumu Daugavpils pilsētas maksas autostāvvietu sarakstā

Lēmums Nr.283. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Lēmums Nr.282. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.281. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.280. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.279. Par grozījumiem Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikumā

Lēmums Nr.278. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Saistošie noteikumi Nr.17
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.277. Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai

Lēmums Nr.276. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.275. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Lēmums Nr.274. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.270

Lēmums Nr.273. Par projektētās būves Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

Lēmums Nr.272. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.271. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī”
Pielikums