Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projektu iesniegumu atlase | 5.5.1. SAM

5.5.1. SAM

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”

trešā projektu iesniegumu atlases kārta

“Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikumā Nr.6)

Publicēšanas datums:

2018.gada 3.aprīlis

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

1.      Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

2.      Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

3.      Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

4.      Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

5.      Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts

6.      Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumi Nr.635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”  īstenošanas noteikumi”

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai:

-          “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, kas pieejamas Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē - http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/2-1--attiecinamibas-vadlinijas_2014-2020.pdf;

-          “Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, kas pieejamas Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē - http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/4.3.-metodika-par-netieso-izmaksu-vienotas-likmes-piemerosanu.pdf;

-          Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi;

-          Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes tīmekļa vietne: https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/eiropas-regionalas-attistibas-fonds