Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Nozaru plānošanas dokumenti

Nozaru plānošanas dokumenti

 

 

Daugavpils attīstības prioritātes

SABIEDRĪBA 

Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde

Nākotnes pilsētu problēmrisinajumi (eng)

Kvalitatīva veselības aprūpe

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam 

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklinika" darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam 

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam 

Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" darbības un attīstības stratēģīja 2017.-2020.gadam 

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldes attīstības stratēģija 2015.-2017.gada

Gada pārskati: http://www.soclp.lv/parskati

Daudzveidīga un intensīva, iedzīvotājus saistoša kultūras dzīve

 

Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas

 

Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana

 

Kvalitatīvi pirmsskolas un vispārējās izglītības pakalpojumi

Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 2013.-2017.gadam

Augstākās izglītības virzīšana eksporta tirgos

Latvijas Augstākas izglītības un augtskolu attīstības koncepcija 2013.-2020.gadam

Daugavpils Universitātes attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam

Rīgas Tehniskās Universitātes stratēģija 2014-2020.gadam

RISEBA – tikai šie reglamentējošie dokumenti

Baltijas Starptautiskās akadēmija Daugavpils filiāle - BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009. – 2015.gadam

 

Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās un pieaugušo izglītības piedāvājums

Daugavpils mūzikas vidusskola

Daugavpils profesionālā tirdzniecības skola

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “SAULES SKOLA” attīstības un investīciju stratēģija 2016. – 2020.gadam

Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils tehnikums (Daugavpils Valsts tehnikums)

Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils Būvniecības tehnikums

Daugavpils medicīnas koledžas stratēģiskās attīstības virzieni 2015.-2020.gads

Radoša, daudzveidīga, patriotiska profesionālās ievirzes un interešu izglītība

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu interešu izglītības attīstības programma 2016. – 2020. gadam

 

EKONOMIKA

Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru

SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts" darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam 

Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei

Kvalitatīvs un daudzveidīgs tūrisma piedavājums

Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.-2018. gadam

Starptautiskās, pārrobežu un reģionālās sadarbības veicināšana

Rokasgrāmata pašvaldību internacionalizācijas veicināšanai (eng)

 

VIDE

Ilgtspējīgas transports un infrastruktūra  

Starptautiskās reģionālās lidostas “Daugavpils” koncepcija jaunā redakcijā (2012)

IVN Daugavpils lidosta

SIA “Daugavpils lidosta” darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam 

SIA "Daugavpils Autobusu parks" darbības un attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam

AS “Daugavpils satiksme” darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam

SIA  "Parkings D" darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam (izstrādē)

Daugavpils pilsētas dienvidaustrumu apvedceļa iespējamības izpēte (izstrādē)

Energoefektivitātes pasākumu veikšana

 Daugavpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016.-2020.gadam (SEAP)

Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Daugavpilī,
atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam
(P01 Normatīvie akti; P02 Metodoloģija enerģijas patēriņa novērtēšanai; P03 Mērķu un rīcību noteikšana; P04 Prasības kompetencei; P05 Komunikācijas kārtība; P06 Dokumentu vadība; P07 Monitorings; P08 Projektēšana; P09 Iepirkums)

 

Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi

SIA "Daugavpils ūdens" darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam

AS "Daugavpils siltumtīkli" darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam 

Atkritumu saimniecība ar augstu šķirošanas īpatsvaru

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam (izstrādē)

Dienvidlatgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2005.-2025.gadam

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana


DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRS. D A R B Ī B A S  ST R A T Ē Ģ I J A 2013-2017


Celtniecības kārtu shēma(1. stāvs)
Celtniecības kārtu shēma(2. stāvs)

Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīnijas

Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī

Daugavpils Cietoksnis

Rīcības plans stratēģiskajam tūrisma objektam – Daugavpils Cietoksnis

Daugavpils cietokšņa un Daugavpils pilsētas stila rokasgrāmata


Veselīga un ekoloģiski tīra dzīves vide 

VIDES  POLITIKA 

SIA “Labiekārtošana – D” darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2  “Par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu

Lielā Stropu ezera ekspluatācijas noteikumi