Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada novembris

2017. gada novembris

Lēmums Nr.670. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.669. Par zemes vienības iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.668. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000390207, Daugavas ielas 111 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.667. Par  zemes gabala Strautu ielā 28, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.666. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 3324, Rīgas ielā 28C, Daugavpilī,  daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Lēmums Nr.665. Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”

Lēmums Nr.664. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei "Baltkrievu kultūras centrs"

Lēmums Nr.663. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”

Lēmums Nr.662. Par nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 27, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Saules stariņi”

Lēmums Nr.661. Par nekustamā īpašuma, Parka ielā 2, Daugavpilī,  daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”

Lēmums Nr.660. Par Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēmas pārvaldības pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.659. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas  pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.658. Par atbalstu projektam “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”
Pielikums

Lēmums Nr.657. Par atbalstu projektam “Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība”
Pielikums

Lēmums Nr.656. Par apropriācijas pārdali

Lēmums Nr.655. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.44
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.654. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.43
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.653. Par atļauju Ivaram Šķinčam savienot amatus

Lēmums Nr.652. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 20.oktobra lēmumā Nr.567 “Par Daugavpils pilsētas domes  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.651. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām  piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai"
Saistošie noteikumi Nr.42
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.650. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”
Saistošie noteikumi Nr.41
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.649. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “SENSUAL”

Lēmums Nr.648. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.647. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.646. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.645. Par lokālplānojuma „ Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves teritorijas izveidei Artilērijas  iela 34 rajonā, Daugavpilī redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Pielikums

Lēmums Nr.644. Par Latvijas valsts tapšanas simtgadei veltīta vides objekta Daugavpilī, Vienības dārzā telpiskā un tēlnieciskā izveidojuma un teritorijas labiekārtojuma meta nodošanu Daugavpils pilsētas domei un līdzekļu paredzēšanu Daugavpils pašvaldības 2018.gada budžetā ieceres realizēšanai un Vienības dārza atjaunošanai

Lēmums Nr.643. Par atbalstu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projektam “Daugavpils un Vitebska: Kultūras sadarbība un attīstība II”
Pielikums

Lēmums Nr.642. Par sportistu apbalvošanu un apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.641. Par lokālplānojuma „ Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļnu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu

Lēmums Nr.640. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000180012, Lielās ielas 286A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.639. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370073, Sēņu ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.638. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370071, Lakstīgalu ielas 14 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.637. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”

Lēmums Nr.636. Par  pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Lēmums Nr.635. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.634. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.633. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.632. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2, kadastra numurs 0500 903 4140, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.631. Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.26 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.630. Par Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu
Nolikums

Lēmums Nr.629. Par apbalvojuma Gada balva un Goda raksts piešķiršanu

Lēmums Nr.628. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.627. Par atļauju Vladislavam Bojarūnam savienot amatus

Lēmums Nr.626. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.625. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.624. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.623. Par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.622. Par projekta atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”

Lēmums Nr.621. Par atbalstu ERAF projektam “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)”
Pielikums