Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada aprīlis

2017. gada aprīlis

Lēmums Nr.226. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.225. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.224. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.223. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.222. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”

Lēmums Nr.221. Par atļauju biedrībai „Daugavpils mantojums” atjaunot pieminekli uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Komandanta ielā 6, Daugavpilī

Lēmums Nr.220. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000340209, Asaru ielas 13 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.219. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312118, 2.Dāliju ielā 8B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.218. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.217. Par  zemes gabala Dravnieku ielā 122E, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.216. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.215. Par dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.214. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra Nr.0500 903 0163, Miera ielā 129, Daugavpilī, iegādi

Lēmums Nr.213. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0015, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.212. Par grozījumiem 2015.gada 5.novembra Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu

Lēmums Nr.211. Par darba grupas izveidošanu
Nolikums

Lēmums Nr.210. Par vienošanās par sadraudzības pilsētu attiecību nodibināšanu starp Daugavpili (Latvijas Republika) un Vitebsku (Baltkrievijas Republika)
Pielikums

Lēmums Nr.209. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.208. Par Daugavpils pilsētas domes 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.207. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.206. Par atļauju līgumu noslēgšanai
Pielikums

Lēmums Nr.205. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.204. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.203. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.202. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.201. Par atbalstu pasākumam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.200. Par atbalstu pasākumam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.199. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.198. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”  sprieduma civillietā Nr.C12215815 izpildes nodrošināšana
Pielikums

Lēmums Nr.197. Par nekustamā īpašuma Aiviekstes ielā 1, Daugavpilī, nojaukšanu un teritorijas labiekārtošanu

Lēmums Nr.196. Par jaunbūves, kadastra apzīmējums 0500 008 1703 001 Minskas ielā 1A, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.195. Par būves, kadastra apzīmējums 0500 030 1902 001, būves, kadastra apzīmējums 0500 030 1902 002, Dzintaru ielā 83, Daugavpilī, nojakšanu

Lēmums Nr.194. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.193. Par zemes gabalu, kadastra apzīmējumi  0500 035 0805, 0500 035 0804 un 0500 035 0301, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.192. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.191. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 09.12.2010. lēmumā Nr.750 "Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris""

Lēmums Nr.190. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei “Baltkrievu kultūras centrs”

Lēmums Nr.189. Par nekustamā īpašuma Arodu ielā 92, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.188. Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.8 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.187. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.186. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.185. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.184. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080816, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.183. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000043608, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.182. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.51 pārdošanu

Lēmums Nr.181. Par dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 pārdošanu

Lēmums Nr.180. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 86, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21 pārdošanu

Lēmums Nr.179. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000102155, Balvu ielā 1C k-4 - 302, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.178. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000101602, Balvu ielā 1C k-6 - 225, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.177. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000340210, Asaru ielas 11 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.176. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000310012, Salviju ielas 71 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.175. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.14
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.174. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Saistošie noteikumi Nr.13
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.173. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Saistošie noteikumi Nr.12
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.172. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu”
Saistošie noteikumi Nr.11
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.171. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”
Saistošie noteikumi Nr.10
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.170. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.169. Par finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”
Pielikums

Lēmums Nr.168. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.167. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.166. Par līguma noslēgšanu
Pielikums

Lēmums Nr.165. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.164. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.aprīļa nolikumā Nr.5 "Nolikums par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem"

Lēmums Nr.163. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.162. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.161. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.160. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.159. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2017.gadam Daugavpils Marka Rotko mākslas centram
Pielikums

Lēmums Nr.158. Par Bērnunama-patversmes “Priedīte” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.157. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra" 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.156. Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes “Latgales zoodārzs” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.155. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.154. Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.153. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.152. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.151. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr.150. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.149. Par apropriācijas palielināšanu

Lēmums Nr.148. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.147. Par atbalstu projektam „Lielā Stropu ezera un Mazā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”
Pielikums

Lēmums Nr.146. Par atbalstu projektam „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā”
Pielikums

Lēmums Nr.145. Par atbalstu projektam „Makšķerēšanas sacensību organizēšana Lielajā Stropu ezerā”
Pielikums

Lēmums Nr.144. Par atbalstu projektam "Šķiroto atkritumu savākšanas infrastruktūras pilnveidošana Daugavpils pilsētas pašvaldībā"
Pielikums

Lēmums Nr.143. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 2016.gada pārskata apstiprināšanu