Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2016. gada decembris

2016. gada decembris

Lēmums Nr.705. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370450,Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.704. Par grozījumu Domes 13.10.2016. lēmumā Nr.547 “Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370450, Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu”

Lēmums Nr.703. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”

Lēmums Nr.702. Par nekustamo īpašumu nodošanu – pieņemšanu

Lēmums Nr.701. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.700. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.699. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.698. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0055 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.697. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.62 pārdošanu

Lēmums Nr.696. Par dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu – neapdzīvojamo telpu, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.695. Par dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 0500 001 0414 001, šķūņa, kadastra apzīmējums 0500 001 0414 002, atejas, kadastra apzīmējums 0500 001 0414 003, Indras ielā 9A, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.694. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220311, Riņķa ielā 17, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.693. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000070120, Spaļu ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.692. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000071902, Spaļu ielā 1, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.691. Par atbalstu projektam "Sustainable Economic Growth Corridor Latvia-Belarus (SUNGRID)/Ilgtspējīgās ekonomiskās izaugsmes koridors Latvija-Baltkrievija"
Pielikums

Lēmums Nr.690. Par vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.689. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.688. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 - Raipoles ielā 8, Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.687. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.686. Par atbalstu projektam "Ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes attīstība Vitebskā un Daugavpilī"
Pielikums

Lēmums Nr.685. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana D”
Pielikums

Lēmums Nr.684. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtēšanu sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana D”
Pielikums

Lēmums Nr.683. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Parkings D”
Pielikums

Lēmums Nr.682. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Parkings D”
Pielikums

Lēmums Nr.681. Par  saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.49
Pielikums

Lēmums Nr.680. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.679. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.678. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.677. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi Nr.46

Lēmums Nr.676. Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā (konsolidēts)

Lēmums Nr.675. Par apropriācijas pārdali pašvaldības budžeta iestādes “Sociālais dienests” ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2016.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.674. Par R.Velikas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.673. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.297 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.672. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.671. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.670. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.669. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.668. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.667. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.462
Pielikums

Lēmums Nr.666. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 26, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 pārdošanu

Lēmums Nr.665. Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 pārdošanu

Lēmums Nr.664. Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 040 1501, Parka ielā 2, Daugavpilī,  daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”

Lēmums Nr.663. Par atbalstu projektam "Radošās uzņēmējdarbības veicināšana, izmantojot inovatīvus pārrobežu sadarbības risinājumus"
Pielikums

Lēmums Nr.662. Par atbalstu projektam “Eiropas platformas veicināšana cīņai pret sociālo atstumtību Latvijas - Baltkrievijas pierobežas reģionos”
Pielikums

Lēmums Nr.661. Par atbalstu projektam "Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai"
Pielikums

Lēmums Nr.660. Par apropriācijas pārdali pašvaldības budžeta iestādes “Sociālais dienests” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2016.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.659. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"
Saistošie noteikumi Nr.48
Paskaisrojuma raksts

Lēmums Nr.658. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.47
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.657. Par saistošo noteikumu "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.46
Paskaidrojuma raksts
Pielikums

Lēmums Nr.656. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Saistošie noteikumi Nr.45
Pskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.655. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes  2015.gada 16.aprīļa saistošajos    noteikumos Nr.21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā”
Saistošie noteikumi Nr.44
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.654. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Saistošie noteikumi Nr.43
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.653. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.652. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”
Pielikums

Lēmums Nr.651. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”
Pielikums