Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!




Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada maijs

2015. gada maijs

Lēmums Nr.247. Par detālplānojuma Vidzemes ielā 3, Daugavpilī, apstiprināšanu

Lēmums Nr.246. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.245. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.244. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.243. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.242. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 036 0002 piekritību

Lēmums Nr.241. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 038 0005, Daugavas ielas 54 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.240. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1404, Balvu ielā 1C k-9 - 511, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.239. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 015 4547, Brjanskas ielā 27, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.238. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.237. Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 021 0142 un 0500 021 0141, apvienošanu

Lēmums Nr.236. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes gabala domājamo daļu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un to iznomāšanu

Lēmums Nr.235. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 025 0006 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.234.  Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.233. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

Lēmums Nr.232. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.231. Par apbalvojuma “Goda daugavpilietis” piešķiršanu

Lēmums Nr.230. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 12.12.2013. lēmumā Nr.592 “Par darba grupas izveidošanu”

Lēmums Nr.229. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.228. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.307 "Par Daugavpils pilsētas domes noteikumu "Kārtība, kādā piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju" apstiprināšanu"

Lēmums Nr.227. Par dalību pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
Pielikums

Lēmums Nr.226. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma  „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.225. Par projekta tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.224. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.223. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr.222. Par grozījumiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” nolikumā

Lēmums Nr.221. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.220. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Pielikums

Lēmums Nr.219. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.218. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.217. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.216. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.215. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.214. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.213. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi Nr.23
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.212. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.211. Par Daugavpils Centra vidusskolas direktoru

Lēmums Nr.210. Par Daugavpils Saskaņas pamatskolas direktoru

Lēmums Nr.209. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi Nr.5

Lēmums Nr.208. Par grozījumiem Daugavpils  pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija lēmumā Nr.573 „Par zemesgabala daļas Turaidas ielā iznomāšanu”

Lēmums Nr.207. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 040 0212, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.206. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 3909 piekritību

Lēmums Nr.205. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1902,Kastaņu ielā 22, Daugavpilī, kārtējo pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.204. Par zemes starpgabala Zaru ielā 16, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.203. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 019 0118, Nometņu ielā 83, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.202. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2206, Sloku ielā 10, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.201. Par valstij piekrītošas bezmantinieka mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.200. Par valstij piekrītošas bezmantinieka mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.199. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.198. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. lēmumā Nr.297 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.197. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.196. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.195. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta” pamatkapitālā

Lēmums Nr.194. Par speciālā budzeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Pielikums