Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada decembris

2013. gada decembris

Lēmums Nr.653. Par Sporta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.652. Par aizņēmumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai nepieciešamo transportlīdzekļu iegādei

Lēmums Nr.651. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi

 

Lēmums Nr.650. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 1998.gada 25.jūnija noteikumos Nr.448 (protokols Nr.14, 35.§) „Par zemes gabalu rezervēšanu apbedījumiem”

Lēmums Nr.649. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.307 „Par Daugavpils pilsētas domes noteikumu  “Kārtība, kādā piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju” apstiprināšanu”

Lēmums Nr.648. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem

Lēmums Nr.647. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”
Pielikums

Lēmums Nr.646. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar pašvaldības akciju sabiedrību “Daugavpils siltumtīkli”
Pielikums

Lēmums Nr.645. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana - D”
Pielikums

Lēmums Nr.644. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Parkings D”
Pielikums

Lēmums Nr.643. Par pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.642. Par SIA  „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.641. Par SIA „Daugavpils ūdens” darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.640. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra lēmumā Nr. 477 „Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”

Lēmums Nr.639. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 9.februāra lēmumā Nr.54

Lēmums Nr.638. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.637. Par grozījumu lēmumā  Par atbalstu biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” dalībai projektā  “Museum Gateway” (Muzeju vārti)

Lēmums Nr.636. Par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.707

Lēmums Nr.635. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Pielikums

Lēmums Nr.634. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” reorganizācijas uzsākšanu, nodalot Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojuma daļu un pievienojot to akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme”

Lēmums Nr.633. Par SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.632. Par grozījumiem Daugavpils 15.vidusskolas projekta „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam

Lēmums Nr.631. Par pašvaldībai piederošu ēku Sakņu ielā 35, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.630. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.629. Par  zemesgabala, /kadastra Nr./, /adrese/, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.628. Par  zemesgabala, /kadastra Nr., /adrese/, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.627. Par  apbūvēta zemes gabala Dravnieku ielā 63, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.626. Par dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.9 atsavināšanu

Lēmums Nr.625. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.624. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi

Lēmums Nr.623. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 27.septembra lēmumā Nr.783

Lēmums Nr.622. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.519

Lēmums Nr.621. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 14.jūnija lēmumā Nr.276

Lēmums Nr.620. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija lēmumā Nr.303

Lēmums Nr.619. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi

Lēmums Nr.618. Par lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.617. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raaksts

Lēmums Nr.616. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.615. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.decembra lēmumā Nr.593
Pielikums

Lēmums Nr.614. Par pamatlīdzekļu un inventāra bezatlīdzības nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.613. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.612. Par Daugavpils pašvaldības SIA “Parkings D” darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.611. Par pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.610. Par atbalstu projektam „Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam”
Pielikums

Lēmums Nr.609. Par projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” līdzekļu piešķiršanu un tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.608. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē  2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.607. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr. 254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”
Pielikums

Lēmums Nr.606. Par ilgtermiņa aktīvu izslēgšanu no uzskaites

Lēmums Nr.605. Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.42 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi” precizēšanu

Lēmums Nr.604. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.603. Par atbalstu projektam “Laikmetīgā kustība”
Pielikums

Lēmums Nr.602. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” projekta tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.601. Par grozījumiem Daugavpils  Dizaina un mākslas vidusskolas „ Saules skola” pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.600. Par grozījumiem Daugavpils  Dizaina un mākslas vidusskolas „ Saules skola” pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.599. Par grozījumiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” pamatbudžeta (pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.598. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.597. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.596. Par ēdināšanas maksu

Lēmums Nr.595. Par līdzmaksājuma apmēru Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra „Jaunība” interešu izglītības programmām

Lēmums Nr.594. Par vadlīniju azartspēļu regulēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldībā apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.593. Par grozījumiem Daugavpils 3.vidusskolas pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.592. Par darba grupas izveidošanu
Nolikums

Lēmums Nr.591. Par sadarbības līguma noslēgšanu

Lēmums Nr.590. Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā

Lēmums Nr.589. Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā

Lēmums Nr.588. Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā

Lēmums Nr.587. Par Darba grupas rekomendāciju apstiprināšanu
Pielikums