Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2012. gads

2012. gads

Būvuzraudzība pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbiem (8 objekti) ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros. DPD 2012/68 ERAF
Grozījumi
Iepirkuma komisija nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 19.februārim, plkst.10.00.

Tehniskā projekta izstrāde Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūrai. Nr. DPD 2012/65
Paziņojums par rezultātiem

Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2013.gadā
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Ceļu satiksmes līdzekļu projektēšana, būvniecība, uzturēšana un ielu remontdarbi. Identifikācijas Nr. DPPI KSP 2012/36
Nolikums

Daugavpils pilsētas divu ielu (ceļu) rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība,  ERAF projekta „Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana” ietvaros. Nr. DPD 2012/61 ERAF
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm. VPIP2012/8
Nolikums

Daugavas ielas rekonstrukcijas Daugavpils pilsētā būvuzraudzība,ERAF projekta ietvaros. Nr. DPD 2012/52 ERAF
Nolikums
Tehniskais projekts
Informatīvais paziņojums
Paziņojums
Paziņojums par rezultātiem

Degvielas iegāde 2013.gadam. Identifikācijas numurs DPD 2012/56
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros. DPD 2012/51 ERAF.
Nolikums
Tehniskais projekts
Paziņojumu par grozījumiem
Nolikuma grozījumi 1
Nolikuma skaidrojumi 1
Nolikuma skaidrojumi 2
Paziņojums par rezultātiem

Par izglītības iestāžu ēku  jumtu un fasāžu renovācijas un to pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšanu projekta  „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ietvaros. DPD 2012/53 ERAF
B daļa
C daļa
D daļa
Atbildes uz pretendenta jautājumiem  
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.2
Objektu apskates programma

Lūdzam ņemt vērā, ka sakarā ar konkursa nolikuma precizējumiem, atbilstoši publikācijai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, piedāvājumu atvēršana konkursā DPD 2012/53 ERAF notiks 2012.gada 14.decembrī plkst.10.00
Grozījumi nolikumā
Aktualizēta specifikācija B daļai

DAUGAVPILS PILSĒTAS IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA, identifikācijas Nr. DPD 2012/54
Pielikums
Paziņojums par rezultātiem 

Daugavpils pilsētas divu ielu (ceļu) rekonstrukcija, ERAF projekta “Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana”, ietvaros, identifikācijas Nr. DPD 2012/39 ERAF
Nolikums
1.nolikuma skaidrojumus
Paziņojums par rezultātiem

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra „Rotko sektora” pastāvīgas digitālās multimediju ekspozīcijas ar telpiskajiem elementiem izveidošana un uzstādīšana
6. pielikums
7. pelikums
Grozījumi nolikumā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbi (8 objekti) ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros
Pielikums Nr.9:
 - A daļa
 - B daļa
 - C daļa
 - D daļa
 - E daļa
 - Siltināšanas mezgls
Atbildes uz pretendentu jautājumiem
Atbildes uz pretendenta jautājumiem 2
Atbildes uz pretendenta jautājumiem 3
PRECIZĒTIE C DAĻAS DARBU APJOMI 1
PRECIZĒTIE C DAĻAS DARBU APJOMI 2
Objektu_apskates_programma
Atbildes uz pretendenta jautājumiem 4
Atbildes uz pretendenta jautājumiem 5
Darbu apjomu saraksts  4
Atgādinām, ka būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Par bērnu gultiņu iegādi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām. VPIP2012/7
Pielikums
Informācija par atklātu konkursu „Par bērnu gultiņu iegādi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām”, id.Nr.VPIP2012/7.

Sakarā ar to, ka SIA „Dizaina centrs”, reģ.Nr.54103004761, jurid.adrese: Stacijas ielā 37, Valmiera, 2012.gada 8.novembrī  iesniedza Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzību par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu, iepirkuma līgums netiks noslēgts līdz brīdim, kad  IUB komisija pasludinās  lēmumu par SIA „Dizaina centrs” iesnieguma izskatīšanu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja   B.Višņevska
Paziņojums par rezultātiem

Otrreizēji izmantojamo materiālu atdalīšanas pakalpojumi Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā. DPD 2012/41
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Mēbeļu, tai skaitā iebūvējamo mēbeļu iegāde Radošo industriju klubam projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŽU REĢIONĀ” (NR. LLIII-165) ietvaros. DPD 2012/27 ERAF

ATKLĀTA KONKURSA  „Pārtikas produktu piegāde Daugavpils logopēdiskai internātpamatskolai – attīstības centram” (iepirkuma identifikācijas numurs DLI-AC2012/1) NOLIKUMS 
Tehniskā specifikācija 

  Daugavpils pilsetas divu ielu (celu) un stavlaukuma rekonstrukcijas buvdarbi ERAF projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/006 “Daugavpils pilsetas satiksmes infrastrukturas rekonstrukcija, II.karta, ietvaros ”,identifikacijas Nr.DPD2012/35 ERAF
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem


Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbi Daugavpils pilsētas ielās. DPPI KSP 2012/24
Nolikums
Nolikuma Skaidrojumi 1 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM 

Par degvielas iegādi Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldei izmantojot kredītkaršu sistēmu. VPIP2012/2

Komunālās ielas rekonstrukcija, Daugavpilī, ERAF projekta ietvaros. DPD 2011/26 ERAF
Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Nolikuma skaidrojumi 1
Pielikums 3
Nolikuma skaidrojumi 2
Pazinojums par iepirkuma proceduras rezultatiem (iepirkuma priekšmeta "B" daļa)
Paziņojumu par iepirkuma rezultātiem("A" daļa)

Caurbraucamo pagalmu un pagalmu teritorijas ar asfalta segumu renovācijas darbi Daugavpils pilsētā 2012.gadā, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/21
Nolikums    
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (Baltic Sea    Region Programme 2007-2013) projekts "Par Baltijas jūras eitrofikācijas samazināšanu    šodien" (Project on Reduction of the Eutrophication of the Baltic Sea TOday - PRESTO) (id.Nr. PRESTO2012/1).

Izglītības iestāžu ēku  jumtu un fasāžu renovācijas un to pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšana projekta  „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ietvaros. DPD 2012/16 ERAF
Tehniska specifikācija
Tehniskas specifikācijas(aktualizētās)
Nolikuma skaidrojumi 1
Nolikuma skaidrojumi 2
Nolikuma skaidrojumi 3
Lūdzam pretendentus, pirms finanšu piedāvājumu iesniegšanas rūpīgi salīdzināt savas lokālās tāmes ar aktualizēto tehnisko specifikāciju!

Papildus (neparedzēto) celtniecības un montāžas darbu veikšana projekta  "Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana" ietvaros, Vienošanās nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001/063. DPD 2012/15 ERAF
Tehniska specifikācija

Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas ilgtermiņa attīstības koncepcijas izstrāde laika periodam līdz 2024.gadam. DPD 2012/09
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielas) rajonā esošo ielu rekonstrukcijas, būvuzraudzība. DPD 2012/19 KF
Nolikums
Paziņojums par grozījumiem
Nolikuma grozījumi Nr.1
Paziņojums par rezultātiem 

Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī
Nolikums
Pielikums 1
Paziņojums par grozījumiem
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atbildes uz pretendenta jautājumiem 2
Atbildes uz pretendenta jautājumiem 3
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem 2
Paziņojums par rezultātiem 3

Elektroenerģijas iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām, identifikācijas numurs DPD 2012/11
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Skiču projekta izstrāde objektam "Kandavas - Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas - Stacijas - Smilšu ielu pārvada būvniecība, Daugavpilī", identifikācijas Nr. DPPI KSP 2012/13
Nolikums
Tehniskie noteikumi
Nolikuma skaidrojumi 1
Nolikuma skaidrojumi 2
Paziņojums par rezultātiem

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētā 2012.gadā, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/15
Nolikums
Nolikuma skaidrojumi
Paziņojums par grozījumiem
Nolikuma grozījumi
Paziņojums par rezultātiem

Lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un remonta darbi Daugavpils pilsētā, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/07
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem 

Daugavpils autotransporta mezgla ( Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielas) rajonā esošo ielu rekonstrukcija
Nolikums
Nolikuma grozījumi 1
Nolikuma skaidrojumi
Nolikuma skaidrojumi 2
Nolikuma skaidrojumi 3
Nolikuma skaidrojumi 4
Nolikuma skaidrojumi 5
Nolikuma skaidrojumi 6
Paziņojums par grozījumiem
Nolikuma skaidrojumi 7
Paziņojums par grozījumiem
Nolikuma grozījumi 2
Paziņojums par grozījumiem
Nolikuma grozījumi 3
Nolikuma skaidrojumi 8
Nolikuma skaidrojumi 9
Nolikuma skaidrojumi 10
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem(B daļa)

Autotransporta pakalpojumu sniegšana Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai
NOLIKUMS
Ziņojums par rezultātiem

KONKURSS PAR PARKA ATPŪTAS SOLIŅU ALEJAS LABĀKO IDEJU
Nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Ziņojums

Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Daugavpils pilsētas domei. Identifikācijas numurs DPD 2012/08.
Nolikums
Atbilde uz prenendenta jautājumu
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem

Ielu seguma renovācijas darbi Daugavpils pilsētā 2012.gadā. DPPI KSP 2012/06
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves "Demene" vides monitoringa darbi 2012.gadā. DPPI KSP 2012/01
Nolikums
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm. DPIP 2012/1