Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada aprīlis

2011. gada aprīlis

Lēmums Nr. 237. Par atbalstu projektam „Bērnu lasīšanas veicināšanas idejas caur mūsdienu tehnoloģijām un radošu, izzinošu pārrobežu sadarbību starp Zarasu un Daugavpils bibliotēkām”
Pielikums

Lēmums Nr. 236. Par atļauju Tatjanai Bulvanei savienot amatus

Lēmums Nr. 235. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijas sastāvā

Lēmums Nr. 234. Par nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Moris”

Lēmums Nr.233. Par paredzētās būves „Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa rekonstrukcija un jauna objekta – dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratorijas korpusa būvniecība Parādes ielā 1, Daugavpilī” būvniecības ieceri
Pielikums

Lēmums Nr.232. Par zemesgabala Daugavpilī, Ķieģeļu ielā 21, privatizācijas pabeigšanu

Lēmums Nr.231. Par zemesgabala ar kadastra Nr. 0500 003 2310 Daugavpilī, Sloku ielā 7, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr. 230   Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 030 0847, Dravnieku ielā 126C, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.229.Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.228.Par zemes starpgabala Lejas ielas 18 rajonā, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.227.Par  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 031 1325 1.kumelīšu ielā 7, Daugavpilī nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr. 226. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.15. Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr. 225. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 224, Par apropriācijas pārdali pašvaldības 2011.gada speciālajā budžetā
Pielikums

Lēmums Nr. 223. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr. 222. Par grozījumiem 2010.gada 9.septembra domes lēmumā Nr 549 “Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju profesijas kodiem un algu likmēm”

Lēmums Nr.221. Par autotransporta kontroli

Lēmums Nr.220. Par Jaunatnes departamenta izveidošanu
Pielikums
Pielikums 2

Lēmums Nr. 219. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr. 218. Par atbalstu projektam „Dinaburgas Cietokšņa Aleksandra vārtu fasāžu daļēja konservācija”
Pielikums
Pielikums 2

Lēmums Nr. 217. Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās” ietvaros izveidoto vērtību uzskaiti
Pielikums

Lēmums Nr. 216. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada  budžeta  programmām
Pielikums

Lēmums Nr. 215. Par Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr. 214. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr. 213. Par telpu Daugavpilī, Stropu ielā 40, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai

Lēmums Nr. 212. Par atbalstu projektam “Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana Daugavpils un Zarasu pārrobežu reģionā”
Pielikums
Pielikums 2

Lēmums Nr. 211. Par atbalstu projektam “Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem”
Pielikums

Lēmums Nr. 210. Par atbalstu projektam “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Daugavpils un Zarasu pārrobežu reģionā”
Pielikums

Lēmums Nr. 209. Par vietu noteikšanu parakstu vākšanai

Lēmums Nr.208. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Materiālo pabalstu piešķiršanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr. 207. Par zemesgabala Daugavpilī, Zvaigžņu ielā 27, 32/52 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr. 206. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Jelgavas ielā 23A, domājamo daļu
izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

Lēmums Nr. 205. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 005 0506, Ventspils ielā 159, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.204. Par dzīvojamās mājas Daugavas ielā 8, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma Nr.3 ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.203. Par dzīvojamās mājas Kandavas ielā 2, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.202. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.201. Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 005 1729 un 0500 005 1731 piekritību

Lēmums Nr.200. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr. 199. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr. 198. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.197. Par atteikšanos no nekustamā īpašuma Komunālā ielā 32, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 513 5704, Nr.0500 013 5703, paturēšanas

Lēmums Nr.196. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Pašvaldības akciju sabiedrībai "Daugavpils siltumtīkli"
Pielikums

Lēmums Nr.195. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Jaunatnes lietu nodaļa" likvidāciju

Lēmums Nr. 194. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 193. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.192. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.191. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.190. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā "Ūdenstorņa  ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana  Daugavpils Cietoksnī" ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 189. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr. 659 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Vasarnīcu ielas rajonā"
Pielikums 

Lēmums Nr. 188. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 26.septembra lēmumā Nr.836

Lēmums Nr. 187. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 10.jūlija lēmumā Nr.516

Lēmums Nr. 186. Par zemes gabala iznomāšanu baznīcas būvniecībai Daugavpilī, Križu mikrorajonā

Lēmums Nr.185. Par atļauju SIA "POST- NEVADA" atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles telpās Rīgas ielā 65, Daugavpilī
Pielikums