Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2018. gada jūдijs

2018. gada jūlijs

Lēmums Nr.396. Par iecelšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktora amatā

Lēmums Nr.395. Par iecelšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktora amatā

Lēmums Nr.394. Par lokālplānojuma „Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.25

Lēmums Nr.393. Par zemes vienības Lielās  ielas 185 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.392. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000040058, Kauņas ielas 62A rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.391. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000081929, “Līksnas ielas 18 rajonā”, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.390. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000290045,Krimuldas ielas 22 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.389. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000150212, Ņekrasova iela 2, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.388. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000290043, Krimuldas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.387. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000270109, Vasarnīcu ielas 36 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.386. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.385. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.384. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.383. Par nodomu protokola noslēgšanu

Lēmums Nr.382. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.381. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.380. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” nolikumā

Lēmums Nr.379. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.378. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.377. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.376. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.375. Par atļauju slēgt līgumu
Pielikums

Lēmums Nr.374. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.373. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.372. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.371. Par atļauju slēgt līgumu un finansējuma piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.370. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.369. Par atļauju slēgt līgumu
Pielikums

Lēmums Nr.368. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.367. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000320010, Azovas ielas 14 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.366. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080064, Sausās ielas 5 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.365. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000220070, Vecpils ielas 43 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.364. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301528, Asteru iela 2A, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.363. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102414, Balvu ielā 1C k-2 - 24, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.362. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312113, 1.Dāliju iela 2, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.361. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.360. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.45 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.359. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.358. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.24
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.357. Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Nolikums

Lēmums Nr.356. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.355. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.85 “Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientu (iemītnieku) uzturēšanas izmaksām”

Lēmums Nr.354. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.353. Par atļauju Jurim Stivriņam savienot amatus

Lēmums Nr.352. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.351. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"
Saistoššie noteikumi Nr.23
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.350. Par grozījumu Daugavpils pilsētas 32.pirmskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.349. Par atļauju slēgt līgumu
Pielikums

Lēmums Nr.348. Par atļauju slegt līgumu
Pielikums

Lēmums Nr.347. Par atļauju slēgt līgumu
Pielikums

Lēmums Nr.346. Par atļauju slēgt līgumu
Pielikums

Lēmums Nr.345. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr.344. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.343. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.342. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”

Lēmums Nr.341. Par atbalstu PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola””  projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.340. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.339. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums