Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!




Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2018. gada marts

2018. gada marts

 

Lēmums Nr.145. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.144. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vecāku pieredzes apmaiņas klubs “Laimīgi bērni un vecāki”” 

Lēmums Nr.143. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0099, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.142. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000201710, Dunduru ielas 7O rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.141. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311531, Narcišu ielā 32, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.140. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000032004, Jelgavas iela 20, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.139. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.138. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.109 pārdošanu

Lēmums Nr.137. Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.26 pārdošanu

Lēmums Nr.136. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.135. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 036 0009 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.134. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.133. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 011 0021, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.132. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.131. Par zemes gabala Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.130. Par dzīvojamās mājas Aptiekas ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.129. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.128. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.127. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.126. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.125. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.124. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.123. Par grantu programmas „Impulss” realizāciju
Nolikums

Lēmums Nr.122. Par atļauju slēgt līgumu

Lēmums Nr.121. Par atļauju slēgt līgumu

Lēmums Nr.120. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.119. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.118. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.117. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.116. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā

Lēmums Nr.115. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Saistošie noteikumi Nr.12
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.114. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”
Saistošie noteikumi Nr.11
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.113. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrādi projektā Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”

Lēmums Nr.112. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.111. Par vienošanās noslēgšanu
Pielikums

Lēmums Nr.110. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.109. Par grozījumiem Daugavpils 3.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.108. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru
Pielikums

Lēmums Nr.107. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.10
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.106. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 22017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.105. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.104. Par nekustamā īpašuma 18. novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Izglītības un inovāciju attīstības centrs”

Lēmums Nr.103. Par nekustamā īpašuma 18. novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

Lēmums Nr.102. Par Latgales Centrālās bibliotēkas 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.101. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.100. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.99. Par pašvaldības budžeta iestādes “Baltkrievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.98. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.97. Par Poļu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.96. Par Latviešu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.95. Par atbalstu projektam
Pielikums

Lēmums Nr.94. Par pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.93. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.92. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0071 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.91. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.90. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lemums Nr.89. Par apbūves tiesības piešķiršanu

Lēmums Nr.88. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā

Lēmums Nr.87. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.9
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.86. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.8
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.85. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Lēmums Nr.84. Par aizņēmums ņemšanu

Lēmums Nr.83. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.82. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.81. Par atļauju līgumu noslēgšanai
Pielikums 

Lēmums Nr.80. Par atļauju līgumu noslēgšanai 
Pielikums

Lēmums Nr.79. Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu

Lēmums Nr.78. Par Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta likvidāciju, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” un Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas izveidošanu
Nolikums Nr.2 (konsolidēts)
Nolikums Nr.3

Lēmums Nr.77. Par deleģēšanas līguma ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” izbeigšanu

Lēmums Nr.76. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes "Futbola centrs Daugavpils" 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.75. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.478 "Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu"

Lēmums Nr.74. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts policiju 
Pielikums
 

Lēmums Nr.73. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2017.gada parskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.72. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.71. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Saistošie noteikumi Nr.7
Paskaidrojuma raksts