Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada decembris

2017. gada decembris

Lēmums Nr.754. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka iecelšanu

Lēmums Nr.753. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu

Lēmums Nr.752. Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm

Lēmums Nr.751. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Saistošie noteikumi Nr.51
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.750. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 21.jūnija lēmumā Nr.330

Lēmums Nr.749. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.463

Lēmums Nr.748. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631

Lēmums Nr.747. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472

Lēmums Nr.746. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumā Nr.124 “Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”

Lēmums Nr.745. Par grozījumiem 2015.gada 5.novembra deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu

Lēmums Nr.744. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. lēmumā Nr.725 „Par nomas tiesību izsoli”

Lēmums Nr.743. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283912, Butļerova ielā 1 k-7 - 150, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.742. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.741. Par  zemes gabala Vidzemes ielā 3, Daugavpilī, atsavināšanas izbeigšanu

Lēmums Nr.740. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lemums Nr.739. Par avārijas stāvoklī (pēc ugunsgrēka) esošu būvju ar kadastra apzīmējumiem 0500 004 6209 001 un 0500 004 6209 002, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 004 6209, Arodu ielā 92,  Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.738. Par caurlaides punkta ar kadastra apzīmējumu 0500 004 1903 019, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 004 1928, Ventspils ielā 63A Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.737. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 69, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils pilsētas šaha-dambretes klubs”

Lēmums Nr.736. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “NĒVO DROM D”

Lēmums Nr.735. Par atbalstu Latvijas tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda”
Pielikums

Lēmums Nr.734. Par  saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.50
Pielikums

Lēmums Nr.733. Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latgolys Leiga”
Pielikums

Lēmums Nr.732. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.49
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.731. Par atbalstu projektam “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”
Pielikums

Lēmums Nr.730. Par atbalstu projektam “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”
Pielikums

Lēmums Nr.729. Par rezidentiem piešķirto atbalstu

Lēmums Nr.728. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija lēmumā Nr.291 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”

Lēmums Nr.727. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.3 „Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia””

Lēmums Nr.726. Par atbalstu projektam „Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības”
Pielikums

Lēmums Nr.725. Par nomas tiesību izsoli
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Lēmums Nr.724. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283731, Butļerova ielā 1 k-8 - 186, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.723. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080051, Ciema ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.722. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301010, Dravnieku iela 152, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.721. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313814, Begoniju iela 83, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.720. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061641, Bauskas ielā 114 k-2 - 60, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.719. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.718. Par dzīvojamās mājas Šaurā ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu

Lēmums Nr.717. Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 62, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu

Lēmums Nr.716. Par dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.84 pārdošanu

Lēmums Nr.715. Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 33A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu

Lēmums Nr.714. Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 pārdošanu

Lēmums Nr.713. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.712. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 015 0212 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.711. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.710. Par daļēji sagruvušu ēku (šķūņu), kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 0500 037 0319 un 0500 037 0079, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.709. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 21.augusta lēmumā Nr.438 “Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0137, Daugavpilī, Stadiona ielā 1, daļas bezatlīdzības lietošanu”

Lēmums Nr.708. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.707. Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieka iecelšanu

Lēmums Nr.706. Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieka iecelšanu

Lēmums Nr.705. Par lokālplānojuma “Transporta infrastruktūras plānošana Ruģeļu mikrorajonā” izstrādes uzsākšanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.704. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.464

Lēmums Nr.703. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 23.februāra lēmumā Nr.73

Lēmums Nr.702. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.127

Lēmums Nr.701. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.167

Lēmums Nr.700. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.38

Lēmums Nr.699. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.256

Lēmums Nr.698. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.37

Lēmums Nr.697. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 11.augusta lēmumā Nr.410

Lēmums Nr.696. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.35

Lēmums Nr.695. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 21.jūnija lēmumā Nr.334

Lēmums Nr.694. Par  saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.48

Lēmums Nr.693. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.692. Par saistošo noteikumu "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" apstiprināšanu
Saistošo noteikumi Nr.47
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.691. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.443

Lēmums Nr.690. Par atļauju Inai Melderei savienot amatus

Lēmums Nr.689. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.688. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.204 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.687. Par atbalstu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda  projektam „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.686. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  maksas pakalpojuma cenrādi

Lēmums Nr.685. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 6.decembra saistošajos  noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Saistošie noteikumi Nr.46
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.684. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.683. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.682. Par Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils 1.speciālās pamatskolas  un  Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra reorganizāciju
Nolikums Nr.12

Lēmums Nr.681. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija lēmumā Nr.304 „Par Daugavpils pilsētas domes maksas pakalpojumu cenrādi”

Lēmums Nr.680. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.679. Par atbalstu projektam
Pielikums

Lēmums Nr.678. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.677. Par apropriācijas pārdali
Pielikums 

Lēmums Nr.676. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.675. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.674. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.673. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.672. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Saistošie noteikumi Nr.45
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.671. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā