Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada jūlijs

2017.gada jūlijs

Lēmums Nr.400. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta” valdes locekļa informatīvais ziņojums par komercdarbības veikšanu
Ziņojums

Lēmums Nr.399. Par lokālplānojuma „ Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Lēmums Nr.398. Par valstij piekrītošas bezmantinieka mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.397. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.396. Par zemes vienības 1.Preču ielas 1 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.395. Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 020 1710 piekritību

Lēmums Nr.394. Par zemes gabala Aleksandra ielā 3, Daugavpilī, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.393. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.392. Par dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.84 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.391. Par dzīvojamās mājas Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.390. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000321007, Mazā Medus iela 11, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.389. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312712, Dravnieku iela 122E, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.388. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311526, Narcišu iela 30, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.387. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja atbrīvošanu  no ieņemamā amata

Lēmums Nr.386. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.368 “Par Daugavpils pilsētas domes  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.385. Par Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu

Lēmums Nr.384. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.383. Par atļauju Vitālijam Azarevičam savienot amatus

Lēmums Nr.382. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Lēmums Nr.381. Par Anastasijas Zorinas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.380. Par sportistu apbalvošanu unlīdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.379. Par atbalstu projektam „ Simtgadu Latvijas simtgadu dzīvnieks – Laika pastnieks nes vēstuli divsimtgadu Latvijai” (LV100-Eo-LV200)” un apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.378. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.377. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.376. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.375. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.374. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000283927, Butļerova ielā 1 k-7 - 135, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.373. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310910, Samteņu ielā 72, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.372. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000102339, Balvu ielā 1C k-3 - 94, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.371. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils Olimpiskais centrs” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu

Lēmums Nr.370. Par atļauju Līvijai Jankovskai savienot amatus

Lēmums Nr.369. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.368. Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu

Lēmums Nr.367. Par Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas ievēlēšanu

Lēmums Nr.366. Par Daugavpils pilsētas Zemes komisijas ievēlēšanu

Lēmums Nr.365. Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu

Lēmums Nr.364. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.decembra lēmumā Nr.764  “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens””
Pielikums

Lēmums Nr.363. Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekļa ziņojums
Zinojums

Lēmums Nr.362. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes  Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā

Lēmums Nr.361. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.360. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.359. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.25
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.358. Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 3.decembra lēmuma Nr.587 atzīšanu par spēkā zaudējušu

Lēmums Nr.357. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Lēmums Nr.356. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja biroja izveidošanu
Nolikums