Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Sabiedrības līdzdalība » | Saistošo noteikumu projekti | 2017. gads

2017. gads

 Uz 29.12.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" un to paskaidrojuma raksts

 51

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.decembra saistošie noteikumi Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 16 janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam" un to paskaidrojuma raksts

 50

  Daugavpils pilsētas domes 2017.gada ____.______ saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 „Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām””un to paskaidrojuma raksts

 49

 Uz 14.12.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.decembra saistošie noteikumi Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 16 janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam" un to paskaidrojuma raksts

 48

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" un to paskaidrojuma raksts

 47

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts

 46

 Uz 05.12.2017. ārkārtas domes sēdi saistošo noteikumu projekts

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.______ saistošo noteikumu Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"" un to paskaidrojuma raksts

 45

 Uz 24.11.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada ___.______ saistošie noteikumi Nr.___“Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” un paskaidrojuma raksts

 44

 Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”” un paskaidrojuma raksts

 43

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”” un paskaidrojuma raksts

 42

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bērenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”” un paskaidrojuma raksts

 41

Uz 12.10.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā” un paskaidrojuma raksts

 40

 Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.12 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī”” un paskaidrojuma raksts

 39

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu” un paskaidrojuma raksts

 38

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada ___.___________ saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.26 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem”” un paskaidrojuma raksts

 37

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada ___.___________ saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”” un paskaidrojuma raksts

 36

 Uz 06.10.2017. ārkārtas domes sēdi saistošo noteikumu projekts

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.oktobra saistoši noteikumi Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 16 janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam" un to paskaidrojuma raksts

 35

 Uz 28.09.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas 2017.gada _.septembra saistošo noteikumu Nr._ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs"" un paskaidrojuma raksts

 34

 Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksts

 33

 Uz 14.09.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekts

 Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā” un paskaidrojuma raksts

 

 Uz 04.09.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekts

 Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””  un paskaidrojuma raksts

 32

Uz 24.08.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bērniem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”” un paskaidrojuma raksts

 31

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada ___.___________ saistošo noteikumu Nr.___“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”” un paskaidrojuma raksts

 30

 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada ___.___________ saistošo noteikumu Nr.___“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” un paskaidrojuma raksts

 29

 Uz 11.08.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksts

 28

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksts

 27
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu” un paskaidrojuma raksts  26
Uz 06.07.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekts
 Daugavpils pilsētas domes  saistošo noteikumu projekta "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma raksts  25
Uz 26.06.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekts
 Daugavpils pilsētas domes  saistošo noteikumu projekta "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma raksts  24
  Uz 21.06.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”” un to paskaidrojuma raksts  precizējums 17
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un to paskaidrojuma raksts  23
 Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” paskaidrojuma raksts  22
  Uz 08.06.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"" un to paskaidrojuma raksts  precizējums 18
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.____ saistošo noteikumu Nr.____ “Daugavpils pilsētas domes sociālie pakalpojumi" un to paskaidrojuma raksts  21
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __._februāra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"" un to paskaidrojuma raksts  20
  Uz 25.05.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Lokālplānojuma zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi  19
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"" un to paskaidrojuma raksts  18
 Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”” un to paskaidrojuma raksts  17
 Uz 12.05.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.____ saistošo noteikumu Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un to paskaidrojuma raksts 16
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.maija saistošiem noteikumiem Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 16 janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam" un to paskaidrojuma raksts 15
 Uz 13.04.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.______ saistošiem noteikumiem Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9 marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi"" un to paskaidrojuma raksts  14
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.______ saistošo noteikumu Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"" un to paskaidrojuma raksts  13
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.______ saistošo noteikumu Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"" un to paskaidrojuma raksts  12
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.______ saistošie noteikumi Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par mazdrošinātu"" un to paskaidrojuma raksts  11
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.______ saistošo noteikumu Nr. ____ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā"" un to paskaidrojuma raksts  10

Uz 09.03.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

Daugavpils pilsētas domes  2017.gada __. _____ saistošo noteikumu Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un paskaidrojuma raksts 9
 Daugavpils pilsētas domes  2017.gada __. _____ saistošo noteikumu Nr. ____ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi"" un paskaidrojuma raksts  8
Uz 23.02.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes  2017.gada __. _____ saistošo noteikumu Nr. ____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un paskaidrojuma raksts  7
 Daugavpils pilsētas domes  2017.gada __. _____ saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma raksts  6

Uz 09.02.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes  2017.gada __. _____ saistošie noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” un paskaidrojuma raksts  5
 Daugavpils pilsētas domes  2017.gada __. _____ saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma raksts  4
Uz 26.01.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekts
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.45 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kartība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs"" un paskaidrojuma raksts precizējums 45 
Uz 16.01.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekts
 Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam un paskaidrojuma raksts  3
Uz 12.01.2017. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __. _____ saistošo noteikumu  Nr.___ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” un paskaidrojuma raksts  2

 Daugavpils pilsētas domes  2016.gada __. _____ saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”2016.gadam" un paskaidrojuma raksts

 1