Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2016. gada februāris

2016. gada februāris

Lēmums Nr.80. Par deleģēšanas līguma izpildes uzsākšanu

Lēmums Nr.79. Par īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” un finansējumu deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

Lēmums Nr.78. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1618, Aleksandra ielā 4, Daugavpilī, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.77. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 27.janvāra lēmumā Nr.66 “Par zemes gabala iedalīšanu nomā SIA”INGRID A””

Lēmums Nr.76. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.75. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “NĒVO DROM D

Lēmums Nr.74. Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 037 0450 piekritību

Lēmums Nr.73. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 011 0908, daļas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Pielikums

Lēmums Nr.72. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.71. Par zemesgabala iznomāšanu
Pielikums

Lēmums Nr.70. Par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Pielikums

Lēmums Nr.69. Par projekta “Es par Latgali” pieteikuma iesniegšanu atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”
Pielikums

Lēmums Nr.68. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta nolikumā

Lēmums Nr.67. Par Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un Jauniešu domes izveidošanu
Nolikums Nr.3
Nolikums Nr.4 (konsilidēts)

Lēmums Nr.66. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.65. Par grozījumiem 2014.gada 23.decembra lēmumā Nr.624 „Par noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.64. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Saistošie noteikumi Nr.4
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.63. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.297 un atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.62. Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

Lēmums Nr.61. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.592 “Par darba grupas izveidošanu”

Lēmums Nr.60. Par Natālijas Smirnovas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.59. Par Ilonas Borisovas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.58. Par deputāta A.Nikolajeva pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

Lēmums Nr.57. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Lēmums Nr.56. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2016.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.55. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.54. Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.53. Par grozījumiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” nolikumā

Lēmums Nr.52. Par bērnunama-patversmes "Priedīte" uzturēšanas izmaksām
Pielikums

Lēmums Nr.51. Par nodomu līgumu noslēgšanu

Lēmums Nr.50. Par zemes starpgabala Ventspils ielas 131 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.49. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000250006, Mazā Čiekuru iela 7, Daugavpils, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.48. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210910, Akadēmiķa Graftio ielā 2B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.47. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000016918, Mihoelsa ielā 7A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.46. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210671, Senlejas ielā 39, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.45. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101849, Balvu ielā 1C k-19 - 668, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.44. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101650, Balvu ielā 1C k-6 – 229, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.43. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102242, Balvu ielā 1C k-4 - 137, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.42. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.41. Par atbalstu projektam “Kvalitatīva brīvprātīgā darba veicināšana Eiropā” („Enchancing volunteering actions and quality in Europe” EVOLAQ)
Pielikums

Lēmums Nr.40. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.3
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.39. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.38. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra  lēmumā Nr.40 „Par  pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju  algu likmēm”

Lēmums Nr.37. Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas „Dotācijas sporta klubiem”

Lēmums Nr.36. Par nolikuma apstiprināšanu
Nolikums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

Lēmums Nr.35. Par līdzekļu piešķiršanu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas mācību kora dalībai koru konkursā Hajnuvkā (Polijā)
Pielikums

Lēmums Nr.34. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums