Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada februāris

2012. gada februāris

Lēmums Nr.80. Par garāžas (telpu grupa 002) un zemes gabala 185/938  domājamo daļu Rīgas ielā 28C, Daugavpilī,  nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības   iestādei “Komunālās saimniecības  pārvalde”

Lēmums Nr.79. Par atteikumu pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu

Lēmums Nr.78. Par  zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.77. Par zemesgabalu maiņu

Lēmums Nr.76. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.75. Par  Daugavpils pilsētas  pašvaldības indikatīvo investīciju  vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu
Pielikumā:
1.anketa
2.anketa
3.anketa
4.anketa
5.anketa

 Lēmums Nr.74. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta nolikumā

Lēmums Nr.73. Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 “Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Saistošie noteikumi Nr.8
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.72. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils lidosta" pamatkapitālā

Lēmums Nr.71. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāvā

Lēmums Nr.70. Par grozījumiemDaugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.549

Lēmums Nr.69. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 26.aprīļa lēmuma Nr.340 pielikumā

Lēmums Nr.68. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.388

Lēmums Nr.67. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 9.februāra lēmumā Nr.51
Pielikums

Lēmums Nr.66. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 28.07.2011. lēmumā Nr.364 „Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 2513, Rīgas ielā 49A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.65.  Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.64.  Par  zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.63.  Par  nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 23A, Daugavpilī, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprinašanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.62. Par  nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 23A, Daugavpilī, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprinašanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.61. Par  dzīvojamās mājas Valmieras ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu

Lēmums Nr.60. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 001 0105, Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.59. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 016 0049, Ķieģeļu ielā 11B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.58. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 016 0048, Ķieģeļu ielā 11A, Daugavpilī, pārdošanu  

Lēmums Nr.57. Par  zemes starpgabala, Daugavas ielas 58B rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.56. Par atļauju Sergejam Mihailovam savienot amatus

Lēmums Nr.55. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.7
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.54. Par pašvaldības iestādes “Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” izveidošanu, pievienojot tai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi
Nolikums
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.53. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Komunālās saimniecības pārvaldei

Lēmums Nr.52. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

Lēmums Nr.51. Par projekta  “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums