Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2018. gada aprīlis

2018. gada aprīlis

Lēmums Nr.209. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.208. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju
Pielikums

Lēmums Nr.207. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 9.novembra lēmumā Nr.641 “Par lokālplānojuma „Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu”

Lēmums Nr.206. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.16

Lēmums Nr.205. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.204. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.203. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210013, Naujenes ielas 19A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.202. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000283829, Butļerova ielā 1 k-1 - 22, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.201. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000154505, Randenes iela 2G, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.200. Par zemes vienību daļu nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.199. Par  nekustamā īpašuma iegūšanu

Lēmums Nr.198. Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 22, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

Lēmums Nr.197. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”

Lēmums Nr.196. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.195. Par zemes gabala Miera ielā 143A, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr.194. Par zemes gabala Stadiona ielā 6B, Daugavpilī, 5630/217050 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr.193. Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 65A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21 pārdošanu

Lēmums Nr.192. Par sadarbības līguma noslēgšanu

Lēmums Nr.191. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.190. Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.189. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.188. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.187. Par dalību pasākumā un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.186. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Futbola centrs Daugavpils” nolikumā

Lēmums Nr.185. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.184. Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.4 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”

Lēmums Nr.183. Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.5 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām”

Lēmums Nr.182. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.15
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.181. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.180. Par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas 2017.gada pārskata saskaņošanu

Lēmums Nr.179. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.178. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.177. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.176. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.175. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.174. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.173. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Saistošie noteikumi Nr.14
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.172. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.171. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”

Lēmums Nr.170. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000170025, Ūdens ielas 53 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.169. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313834, Begoniju iela 37, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.168. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000050509, Ventspils ielā 155, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.167. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311615, Narcišu ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.166. Par zemesgabala Andreja Pumpura ielā 100A, Daugavpilī, privatizācijas pabeigšanu

Lēmums Nr.165. Par grozījumu  Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra lēmumā Nr.22

Lēmums Nr.164. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.163. Par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.162. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.161. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.160. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.159. Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā
Pielikums

Lēmums Nr.158. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.157. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža grozījumiem

Lēmums Nr.156. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.155. Par Profesionālās izglītības centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola"" 2017.gada pārskata apstipronāšanu

Lēmums Nr.154. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.13
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.153. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra" 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.152. Par Bērnunama-patversmes “Priedīte” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.151. Par dalību projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 un priekšfinansējuma nodrošināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.150. Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes “Latgales zoodārzs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.149. Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.148. Par grozījumiem Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja nolikumā

Lēmums Nr.147. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.146. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 2017.gada pārskata apstiprināšanu