Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projektu iesniegumu atlase | 8.1.2. SAM

8.1.2. SAM

 

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās kārtas

projektu iesniegumu atlase

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš:

No 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 29.decembrim

Publicēšanas datums:

2017.gada 4.augusts

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 13.04.2018.  veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”;
4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
5.pielikums “Vienošanās par projekta īstenošanu projekts”. 


PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/5)


PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs)

 

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

 1. Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai:

-          “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, kas pieejamas Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē - http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/vadlinijasvadlinijas-attiecinamo-un-neattiecinamo-izmaksu-noteiksanai-2014.-2020.gada-planosanas-perioda-.pdf;

-          “Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, kas pieejama Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē- http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/2-1--attiecinamibas-vadlinijas_2014-2020.pdf;

-          Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

 

Apstiprinātie projektu iesniegumi

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums

8.1.2.0/17/I/020

Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija

Daugavpils pilsētas pašvaldība

02.05.2018.