Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada augusts

2015. gada augusts

Lēmums Nr.356. Par nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 015 6701 un 0500 015 0045, apvienošanu

Lēmums Nr.355. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 34, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.51 pārdošanu

Lēmums Nr.354. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2660, Balvu ielā 1C k-31 - 962, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.353. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 030 0914, Vīnogu ielā 32, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.352. Par dzīvojamās mājas 2.Pasažieru ielā 80, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.5 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.351. Par dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.30 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.350. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.349. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.348. Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2015./2016.mācību gadam
Pielikums

Lēmums Nr.347. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 12.12.2013. lēmumā Nr. 592 „Par darba grupas izveidošanu”

Lēmums Nr.346. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras izveidošanu
Saistošie noteikumi Nr.36
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.345. Par (vārds un uzvārds) iesniegumu izskatīšanu
Pielikums

Lēmums Nr.344. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.35
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.343. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2

Lēmums Nr.342. Par projekta ietvaros izveidotām vērtībām
Pielikums

Lēmums Nr.341. Par J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.340. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domei pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2015.gadam
Pielikumi

Lēmums Nr.339. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikumi

Lēmums Nr.338. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Pielikums

Lēmums Nr.337. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05005301902, Dzintaru ielā 83, Daugavpilī, paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.336. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.335. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000101879, Balvu ielā 1C k-18 - 640, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.334. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 050001000038, Balvu ielā 124B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.333. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.332. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 05000173603, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.331. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.330. Par deputāta J.Careva pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

Lēmums Nr.329. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 
Saistošie noteikumi Nr.34
 Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.328. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.33
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.327. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"
Saistošie noteikumi Nr.32
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.326. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Latgales zoodārzs"
Pielikums

Lēmums Nr.325. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra lēmumā Nr.492 "Par Daugavpils pašvaldības iestādes "Latgales zoodārzs" sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Lēmums Nr.324. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei"
Pielikums

Lēmums Nr.323. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Latgales Centrālā bibliotēka"  
Pielikums

Lēmums Nr.322. Par grozījumu Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.321. Par iecelšanu Daugavpils Saskaņas pamatskolas direktora amatā

Lēmums Nr.320. Par iecelšanu Daugavpils centra vidusskolas direktora amatā