Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada februāris

2015. gada februāris

Lēmums Nr.88. Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī” apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.87. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 8.aprīļa lēmumā Nr.297

Lēmums Nr.86. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 1912,Zaru ielā 16, Daugavpilī, kārtējo pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.85. Par dzīvojamās mājas Aptiekas ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2, kadastra Nr.0500 903 3422, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.84. Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 110A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.83. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 004 1238 piekritību

Lēmums Nr.82. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0007, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.81. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 005 0013 piekritību

Lēmums Nr.80. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.79. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” atbalstu
Pielikums

Lēmums Nr.78. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.123

Lēmums Nr.77. Par grozījumiem 2014.gada 23.decembra lēmumā Nr.624 „Par noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.76. Par kapitāla daļu pārdošanas nosacījumu saskaņošanu

Lēmums Nr.75. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.15
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.74. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.14
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.73. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.13
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.72. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.12
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.71. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.11
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.70. Par Sabiedrisko attiecībunodaļas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Nolikums

Lēmums Nr.69. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.68. Par dalību biedrībā

Lēmums Nr.67. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”
Pielikums

Lēmums Nr.66. Par atbalstu projektam „Veselīga dzīvesveida popularizēšana ar sociālo mediju palīdzību”
Pielikums

Lēmums Nr.65. Par Daugavpils pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot to J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai

Lēmums Nr.64. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.63. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām
Pielikums

Lēmums Nr.62. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.61. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 24.07.2014. lēmumā Nr.382 „Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs””

Lēmums Nr.60. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.104

Lēmums Nr.59. Par atbalstu projektam „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”
Pielikums

Lēmums Nr.58. Par atbalstu projektam „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā”
Pielikums

Lēmums Nr.57. Par atbalstu projektam „Mazā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana”
Pielikums

Lēmums Nr.56. Par atbalstu projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai”
Pielikums

Lēmums Nr.55. Par zemesgabala Dunduru ielā 7G, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.54. Par  zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.53. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 0310, Viršu ielā 56B, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.52. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes gabala domājamo daļu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un to iznomāšanu

Lēmums Nr.51. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 025 0107 18.novembra ielā 220,  Daugavpilī, piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.50. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.49. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.48. Par nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 27, Daugavpilī, nodošanu  bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Saules stariņi”

Lēmums Nr.47. Par  zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 022 0045, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.46. Par atļauju B. Siliņai savienot amatus

Lēmums Nr.45. Par sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
Pielikums

Lēmums Nr.44. Par atļauju SIA „Joker LTD” organizēt sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietu telpās Ventspils ielā 27, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.43. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra lēmumā Nr.507

Lēmums Nr.101. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi Nr.10 (precizēt)
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.42. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.10
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.41.Par dāvinājuma pieņemšanu no SIA „euro AWK”
Pielikums

Lēmums Nr.40. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.39. Par līdzekļu piešķiršanu Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas mācību kora dalībai II Bērnu un jauniešu Pasaules koru čempionātā Sanktpēterburgā (Krievijas Federācija)
Pielikums

Lēmums Nr.38. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Pielikums

Lēmums Nr.37. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs”  pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.36. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.35. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr.466