Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2014. gada decembris

2014. gada decembris

Lēmums Nr.628. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.349

Lēmums Nr.627. Par  nekustamā īpašuma Kandavas ielā 4E, Daugavpilī, 183/1846 domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu

Lēmums Nr.626. Par  nekustamā īpašuma Kandavas ielā 4E, Daugavpilī, 185/1846 domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu

Lēmums Nr.625. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.624. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.623. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.622. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.621. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”

Lēmums Nr.620. Par pilnvarojumu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos

Lēmums Nr.619. Par /vārds un uzvārds/ iesniegumu izskatīšanu
Pielikums

Lēmums Nr.618. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.617. Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.616. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Leļļu teātris un radošā darbnīca Zabava”

Lēmums Nr.615. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 23.augusta lēmumā Nr.373

Lēmums Nr.614.Par zemes vienības platību precizēšanu

Lēmums Nr.613. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0004, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.612. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 034 0610 piekritību

Lēmums Nr.611. Par zemes gabala Begoniju ielā 79, Daugavpilī, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un tā lietošanas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.610. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 8006, Andreja Pumpura ielā 83, Daugavpilī, 3/9 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr.609. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 020 1712,Dunduru ielā 7G, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.608. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 017 2133, Liginišķu ielas rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.607. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.606. Par dzīvojamās mājas Aptiekas ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 atsavināšanu

Lēmums Nr.605. Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 106V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 atsavināšanu

Lēmums Nr.604. Par dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.52 pārdošanu

Lēmums Nr.603. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 12.06.2014. lēmumā Nr.319 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 903 3398, Turaidas ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu”

Lēmums Nr.602. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 11.09.2014. lēmumā Nr.457 „Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra Nr.0500 903 3528, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.601. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Pielikums 

Lēmums Nr.600. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.599. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.598. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.597. Par Sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”

Lēmums Nr.596. Par Sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”

Lēmums Nr.595. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.594. Par līguma pagarināšanu ar sabiedriskā labuma organizāciju – biedrību „Daugavpils pilsētas Šaha-Dambretes klubs”

Lēmums Nr.593. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.592. Par pilnvarojumu piedalīties zivju resursu aizsardzības pasākumos
Paraugs

Lēmums Nr.591. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
Pielikums

Lēmums Nr.590. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.589. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.588. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums 

Lēmums Nr.587. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.586. Par Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājuLēmums

Lēmums Nr.585.Par materiālo vērtību nodošanu

Lēmums Nr.584. Par atbalstu Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja projektam „Atbalsts inovācijas pieejai Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā” 
Pielikums

Lēmums Nr.583. Par atbalstu Daugavpils 11. pamatskolas projektam „EQUAL І: ‘The Great Battles’ or horse riding as a way of equalizing students” (Vienlīdzīgi І: „Lielās kaujas” vai zirgu izjādes kā ceļš uz skolēnu integrāciju”)
Pielikums

Lēmums Nr.582. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.581. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums