Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2014. gada oktobris

2014. gada oktobris

Lēmums Nr.524. Par zemes vienību platību precizēšanu 

Lēmums Nr.523. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.522. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 pārdošanu

Lēmums Nr.521. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.520. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.519. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmumā Nr.918

Lēmums Nr.518. Par nekustamā īpašuma Stropu mežaparks, Daugavpilī, piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.517. Par garāžu telpu (telpu grupas 004, 006) Kandavas ielā 4E, Daugavpilī, atkārtotu pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.516. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1647, Balvu ielā 1C k-6 - 226, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.515. Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu

Lēmums Nr.514. Par atļauju SIA „Olympic Casino Latvia” organizēt totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietu telpās 18.novembra ielā 113, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.513. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra lēmumā Nr.416
Pielikums

Lēmums Nr.512. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.30
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.511. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.510. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.509. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.508. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts vides dienestu
Pielikums

Lēmums NR.507. Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.506. Par garāžas Ģimnāzijas ielā 27, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei

Lēmums Nr.505. Par valstij piekritīgas mantas nepārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.504. Par dzīvojamās mājas Bauskas  ielā 107, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.503. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 015 0039, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.502. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.501. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.500. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 0035, Rēzeknes ielā 13A, Daugavpilī, atkārtotu pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.499. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0664, Senlejas ielā 43, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.498. Par uzņēmuma līguma noslēgšanu ar SIA „Deloitte Audits Latvia”
Līgums

Lēmums Nr.497. Par izmaiņām Veselības aprūpes plānošanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr.496. Par atbalstu projektam „Sikspārņu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Latvijā”
Pielikums

Lēmums Nr.495. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.494. Par Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Lēmums Nr.493. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” projekta „Marka Rotko starptautiskā konference „No Rīgas uz Daugavpili Rotko vilcienā”” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.492. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.491. Par apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums