Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada marts

2011. gada marts

Lēmums Nr.184. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Revīzijas komisijas sastāvā

Lēmums Nr.183. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 14.10.2010. lēmumā Nr.656 "Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 58, Daugavpilī, neapdzīvojamās telpas Nr.3 izsoles noteikumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr. 182. Par nekustamā īpašuma Kauņas ielā 74B, Daugavpilī, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 181. Par nekustamā īpašuma Kauņas ielā 74B, Daugavpilī, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 180. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 026 0001, 18.novembra ielas 356 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 179. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 038 0230, Purvu ielas 33 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.178. Par dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma Nr.8 ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.177. Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma - neapdzīvojamās telpas, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.176. Par neapdzīvojamo telpu Parādes ielā 15A, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"

Lēmums Nr.175. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.418

Lēmums Nr.174. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.417

Lēmums Nr.173. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.416

Lēmums Nr.172. Par atļauju Aivaram Pudānam savienot amatus

Lēmums Nr.171. Par atļauju Līvijai Jankovskai savienot amatus

Lēmums Nr.170. Par  atļauju Žannai Kulakovai savienot amatus

Lēmums Nr.169. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Materiālo pabalstu piešķiršanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr.168. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr.167. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes vadītājas atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.166. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 3.augusta lēmumā Nr.469 "Par Nekustamā īpašuma nodokļa un nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu"
Pielikums

Lēmums Nr.165. Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr.164. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 “Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās”
Saistošie noteikumi Nr.14. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 “Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās”
Paskaidrojuma raksts 

Lēmums Nr.163. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā"
Saistošie noteikumi Nr.13. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā"
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.162. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
Saistošie noteikumi Nr.12. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.161. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.160. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”
Saistošie noteikumi Nr.10. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.159. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība"
Saistošie noteikumi Nr.9. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2003. gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība"
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.158. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi”
Saistošie noteikumi Nr.8. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002. gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.157. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”
Saistošie noteikumi Nr.7. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.156. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pielikums 1
Pielikums 2

Lēmums Nr. 154. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana - D"
Pielikums

Lēmums Nr. 153. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Pielikums

Lēmums Nr. 152. Par Daugavpils pilsētas domes projekta "Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā" ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 151. Par atbalstu projektam "Daugavpils (Latvija) un Vitebskas (Baltkrievija) lidostām pieguļošo teritoriju revitalizācija, veidojot transporta, loģistikas un industriālo pakalpojumu centru/ Loģistikas tīkls"
Pielikums

Lēmums Nr. 150. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021. gadam izstrādes uzsākšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 149. Par tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 148. Par līdzekļu piešķiršanu un tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.147. Par Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšanu amatā
Pielikums

Lēmums Nr. 146. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 145. Par nomas līguma izbeigšanu

Lēmums Nr. 144. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 10. februāra lēmumā Nr. 36 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidei Jauno Stropu rajonā, Daugavpilī un līdzekļu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei"

Lēmums Nr.143. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.septembra lēmumā Nr.619

Lēmums Nr.142. Par pilsētas nozīmes autobusu maršrutu tīkla grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.141. Par eksperimentālā pārvadājuma atklāšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 140. Par SIA „Daugavpils ūdens" tehniski ekonomiskajā pamatojumā iekļauto prioritārā investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" pasākumu akceptēšanu
Pielikums 1
Pielikums 2

Lēmums Nr.139. Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes "Latgales zoodārzs" 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.138. Par Latgales zoodārza ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 137. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Daugavpils pilsētas Šaha-Dambretes klubs"
Pielikums

Lēmums Nr. 136. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Stacijas ielā 47a(kadasrta apzīmējums 0500-001-58100), ēkas telpu un kustamās mantas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai  "Daugavpils pilsētas hokeja klubs"
Pielikums

Lēmums Nr. 135. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Stacijas ielā 45A (kadastra apzīmējums 0500-001-6502) un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Daugavpils pilsētas hokeja klubs"
Pielikums

Lēmums Nr. 134. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr. 133. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr. 132. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.557 „Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes

Lēmums Nr. 131. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.558 „Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes nomas maksas pakalpojumu cenrādi"

Lēmums Nr. 130. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta programmām

Lēmums Nr.129. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.128. Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.127. Par Daugavpils pilsētas domes 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.126. Par Latgales Centrālās bibliotēkas 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.125. Par Latviešu kultūras centra 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 124. Par atbalstu atklāta projektu konkursam "Resursu   punktu   jauniešiem   izveide   pašvaldībās sadarbībā   ar  jaunatnes organizācijām"

Lēmums Nr.123. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.122. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas vietnieces ievēlēšanu

Lēmums Nr.121. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces paziņojumu par atkāpšanos no amata

Lēmums Nr.120. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja  ievēlēšanu

Lēmums Nr. 119. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

Lēmums Nr. 118. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 004 3321, Smilšu ielas 32 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 117. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 005 1902, Kastaņu ielā 22, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 116. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 002 0007, Bruģu ielas 19 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 115. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 015 2205, Lielās ielas 79 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.114. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.113. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.112. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Daugavpilī, neprivatizētās neapdzīvojamās telpas ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.111. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.110. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.109. Par neapdzīvojamo telpu Daugavpilī, 18.novembra ielā 161, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai  „Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa"

Lēmums Nr.108. Par dzīvojamās mājas Daugavpilī, Tukuma ielā 106B, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Lēmums Nr.107. Par Komunālās saimniecības nodaļas reorganizāciju un pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" izveidošanu
Pielikums
Nolikums

Lēmums Nr. 106. Par I.Borisovas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr. 105. Par N.Smirnovas  ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr. 104. Par Bāriņtiesas locekles J.Gorjačovas atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.103. Par apropriācijas pārdali pašvaldības speciālajā budžetā

Lēmums Nr. 102. Par projekta „Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitātei" ietvaros izveidoto un iegādāto vērtību uzskaiti
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3

Lēmums Nr. 101. Par telpu, Daugavpilī, Ūdens ielā 24, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram „Jaunība"

Lēmums Nr. 100. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.510 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"

Lēmums Nr.99. Par telpu Daugavpilī, K.Valdemāra 13, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

Lēmums Nr.98. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes pamatbudžetā

Lēmums Nr. 97. Par koncepcijas apstiprināšanu
Koncepcija

Lēmums Nr.96. Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļas 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.95. Par Poļu kultūras centra 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.94. Par pašvaldības budžeta iestādes "Baltkrievu kultūras centrs" 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.93. Par pašvaldības budžeta iestādes "Krievu kultūras centrs" 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.92. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.91. Par Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.90. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 89. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes iestādes „Kultūras pils" pamatbudžeta (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam

Lēmums Nr. 88. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes iestādes "Kultūras pils" nolikumā

Lēmums Nr.87. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 86. Par pašvaldības budžeta iestādes "Sporta centra Daugavpils ledus" reorganizācijas pabeigšanu

Lēmums Nr.85. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sporta centrs Daugavpils ledus" 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.84. Par Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.83. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.82. Par Daugavpils pilsētas domes bērnunama-patversmes "Priedīte" 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.81. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes 2010.gada pārskata apstiprināšanu
Pielikums