Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības  
departaments (Raiņa 28, Daugavpils)

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ir Daugavpils pilsētas domes struktūrvienība, kas organizē līdzsvarotas vides veidošanu pilsētas teritorijā, veic būvniecības uzraudzību, vada un kontrolē teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi.

Savā darbībā departaments ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus un rīkojumus, Daugavpils pilsētas domes lēmumus, kā arī   Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta nolikumuDaugavpils pilsētai nozīmīgus būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumus pēc departamenta vai komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma izskata Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisija.

Informācijas birojs sniedz apmeklētājiem informāciju par departamenta un tā nodaļu darbību, pieņem un reģistrē fizisku vai juridisku personu pieteikumus, izsniedz departamenta sagatavotos dokumentus, iekasē pašvaldības nodevas, kā arī koordinē iedzīvotāju pieņemšanu pie departamenta amatpersonām.

Darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Pirmdiena  8.00-12.00 un 13.00-18.00
Piektdiena 8.00-12.00 un 13.00-16.00                

Pieņemšanas laiki:     Pirmdienās 13.00-18.00
                                   Trešdienās 08.00-12.00

 

 
Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā ietilpst četras nodaļas:

-    Būvvalde;
-    Pilsētplānošanas nodaļa;
-    Pilsētvides nodaļa;
-    Lietvedības un nodrošinājuma nodaļa.

   Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta veidlapas

2013.gada 14.novembra Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.55 „Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 

2013.gada 14.novembra Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.507 „Par Daugavpils pilsētas domes maksas pakalpojumu cenrādi”

2013.gada 10.oktobra Domes Saistošie noteikumi Nr.33 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites (grozīts ar 16.04.2015)

AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Kontakti