Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Pilsētplānošanas un būvniecības departaments | Pilsētplānošanas nodaļa

Pilsētplānošanas nodaļa

 
Departamenta galvenos uzdevumus teritorijas plānošanas jomā realizē Pilsētplānošanas nodaļa.
Šajos uzdevumos ietilpst:
 • organizēt un nodrošināt saistošo apbūves noteikumu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma izstrādi, kā arī vadīt pilsētas teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi;
 • nodrošināt esošā teritorijas plānojuma, detālplānojumu ievērošanu;
 • sagatavot ar teritorijas plānošanu saistītos lēmuma projektus un iesniegt tos domei izskatīšanai;
 • izvērtēt esošo teritorijas plānojumu, tai skaitā saistošos apbūves noteikumus, ierosināt pašvaldībai lemt jautājumus par teritorijas plānojuma grozījumu, jaunu detālplānojumu izstrādi;
 •  sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei, nosakot prasības grafiskās daļas izstrādei, kā arī veikt citus uzdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projekta izstrādes procesu.
 • saskaņā ar teritorijas plānu, detālplānojumu un apbūves noteikumiem sniegt rakstveida slēdzienus, atzinumus teritorijas plānošanas un zemes ierīcības jautājumos;
 • izskatīt darījumus par zemes iegūšanu īpašumā;
 • izskatīt darījumus par pašvaldībai piederošās zemes nomu;
 • izskatīt jautājumus par zemes lietošanas mērķa noteikšanu;
 • sagatavot lēmuma projektus par adreses piešķiršanu;
 • realizē un koordinē Daugavpils administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas, izpilduzmērījumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, kā arī nodošanu Valsts zemes dienestam iekļaušanai centrālajā datubāzē;
 • administrē vietējo ģeodēzisko punktu tīklu savā administratīvā teritorijā un aktuālo informāciju sniedz valsts aģentūrai “Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

1.   Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums
2.   Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi
3.   Detālplānojumi
4.   Izziņas par zemesgabalu plānoto izmantošanu izsniegšana
5.   Zemes ierīcības projekts
6.   Adrešu piešķiršana
7.  Zemes lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa
8.  Augstās detalizācijas topogrāfiskā informācija