Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2018. gada augusts

2018. gada augusts

Lēmums Nr.460. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000220031, Naujenes ielas 14 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.459. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000110016, Odu ielas 9 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.458. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000040222, Avotu ielā 10, Daugavpilī, 39/75 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr.457. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102241, Balvu ielā 1C k-4 – 137A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.456. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313219, Dravnieku iela 102E, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.455. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101457, Balvu ielā 1C k-8 – 529A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.454. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102124, Balvu ielā 1C k-4 - 157, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.453. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100011, Balvu ielā 119B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.452. Par daļēji sagruvušas būves ar kadastra apzīmējumu 0500 029 1701 008, Krimuldas ielā 41, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.451. Par daļēji sagruvušas būves (bijušais degvielas uzpildes punkts) bez kadastra apzīmējuma,  “Kontgarde Nr.16 (Bastions Nr.16), Daugavpilī, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 011 2103, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.450. Par daļēji sagruvušu būvju, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 5412, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.449. Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai, Gaismas ielā 2A, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.448. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000362305, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.447. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312608 Īrisu iela 84, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.446. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai (kadastra apzīmējums 0500 032 1106, Azovas ielā 5; kadastra apzīmējums 0500 004 1224, Ventspils ielā 137; kadastra apzīmējums 0500 001 6917, Kr.Valdemāra ielā 12; kadastra apzīmējums 0500 015 0052 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 015 0054), Zvaigžņu ielas 29A rajonā)

Lēmums Nr.445. Par pašvaldības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu (kadastra apzīmējums 0500 001 0603)

Lēmums Nr.444. Par dzīvojamās mājas Aptiekas ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 pārdošanu

Lēmums Nr.443. Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 029 2730 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.442. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.441. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472 (Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu)

Lēmums Nr.440. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631 (Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu)

Lēmums Nr.439. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.258 (Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu) 

Lēmums Nr.438. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu” (Mājokļu komisija)

Lemums Nr.437. Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola”, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola”)
Pielikums

Lēmums Nr.436. Par pieteikumu VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādes rīkošanai 2019.gadā
Pielikums

Lēmums Nr.435. Par atbalstu projektiem un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” (“Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē” projektam Nr.2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu dzīvesveida iespēju paplašināšana – AKTĪVS LATGALEI” )
Pielikums

Lēmums Nr.434. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” nolikumā

Lemums Nr.433. Par atbalstu projektam (Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētā ar viedajām pilsētas apgaismojuma tehnoloģijām)

Lēmums Nr.432. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.431. Par apropriācijas palielināšanu (Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)
Pielikums

Lēmums Nr.430. Par saistošo noteikumu precizēšanu (2018.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu”)
Pielikums

Lēmums Nr.429. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

Lēmums Nr.428. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” (Nodibinājumam “Sociālo pakalpojumu aģentūra” (reģ.Nr.40008074506)” Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram „Daugavpils”” )

Lēmums Nr.427. Par Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktoru

Lēmums Nr.426. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”
Pielikums

Lēmums Nr.425. Par Daugavpils 15.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums Nr.9

Lēmums Nr.424. Par apropriācijas pārdali (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”)
Pielikums

Lēmums Nr.423. Par Ilonas Mačevskas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.422. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.421. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.420. Par atļauju slēgt ilgtermiņa Pakalpojuma  līgumus ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm no 01.09.2018. līdz 30.08.2021.
Pielikumi

Lēmums Nr.419. Par līdzekļu piešķiršanu (Komunālās saimniecības pārvalde)
Pielikumi

Lēmums Nr.418. Par apropriācijas pārdali
Pielikumi

Lēmums Nr.417. Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam redakcijas 1.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Pielikums

Lēmums Nr.416. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu” (25.08.2016. lēmums Nr.446)

Lēmums Nr.415. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000150049, Lielās ielas 79 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.414. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000182712, Kriņicas ielas 3 rajons, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.413. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080067, Ganību ielas 6 rajons, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.412. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000150050, Lielās ielas 85 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.411. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000180020, Kriņicas ielas 5 rajons, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.410.  Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000170103, Sēlijas ielas 121 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.409. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.408. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 030 0001 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.407. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 007 0098, Daugavpilī, bezatlīdzības lietošanu

Lēmums Nr.406. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011107, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.405. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000400209, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.404. Par nekustamā īpašuma Mihaila ielā 10, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.403. Par  zemes gabala Kauņas ielā 158A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.402. Par sadarbības līguma slēgšanu (Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”) 
Pielikums

Lēmums Nr.401. Par atbalstu projektam “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”
Pielikums

Lēmums Nr.400. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu 

Lēmums Nr.399. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” (Daugavpils latviešu biedrība)

Lēmums Nr.398. Par noteikumu apstiprināšanu
Pielikums (Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli)

Lēmums Nr.397. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu