Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Lokālplānojumi | LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMES VIENĪBAI AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 05000360009, RAŽOŠANAS OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS IZVEIDEI VAĻŅU IELAS 30 RAJONĀ, DAUGAVPILĪ

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMES VIENĪBAI AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 05000360009, RAŽOŠANAS OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS IZVEIDEI VAĻŅU IELAS 30 RAJONĀ, DAUGAVPILĪ

2018.gada 26.jūlijā Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.394 (prot.Nr.17, 15.§) „Par lokālplānojuma „Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 26.07.2018.Saistošie noteikumi Nr.25 „Lokālplānojuma „Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv/geo/tapis3, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv sadaļā Pilsētas attīstība/Lokālplānojumi, kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Ievērojot lokālplānojuma izstrādes mērķi un nepieciešamību grozīt funkcionālo zonējumu (apstādījumi un labiekārtotas dabas teritorijas), teritorijā parādītas un nodalītas atšķirīgās funkcijas un prasības, kā arī noteikti atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri, nosakot funkcionālo zonu – Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), tādējādi nodrošinot apbūves iespējas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000360009.

Lēmums par apstiprināšanu