Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada oktobris

2017. gada oktobris

Lēmums Nr.620. Par atļauju līgumu noslēgšanai 
Pielikums 

Lēmums Nr.619. Par zemes starpgabala Irbenāju  ielas rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.618. Par zemes starpgabala Mazās Ormaņu ielas 3 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.617. Par zemes starpgabala Līkās ielas 2 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.616. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.615. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.614. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.613. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.612. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 10.11.2016. lēmumā Nr.621 „Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra Nr.0500 900 6305, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.611. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 un dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.610. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2, kadastra Nr.0500 900 5795, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.609. Par nomas tiesību izsoli
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Lēmums Nr.608. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.607. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 68, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.606. Par nekustamā īpašuma  Varšavas ielā 18, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodarbinātības valsts aģentūrai

Lēmums Nr.605. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 3324, Rīgas ielā 28C, Daugavpilī,  daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latgales Centrālajai bibliotēkai

Lēmums Nr.604. Par nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

Lēmums Nr.603. Par Larisas Narunovskas ievēlēšanu par Bariņtiesas locekli

Lēmums Nr.602. Par Bāriņtiesas locekles Natālijas Smirnovas atbrīvošanu no amata

Lēmums Nr.601. Par atļauju slēgt līgumus

Lēmums Nr.600. Par apropriācijas palielināšanu

Lēmums Nr.599. Par apropriācijas pārdali

Lēmums Nr.598. Par atbalstu projektam “Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”
Pielikums

Lēmums Nr.597. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.596. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 “Par Daugavpils pilsētas domes  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.595. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.62 “Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”

Lēmums Nr.594. Par atbalstu rezidentiem

Lēmums Nr.593. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.592. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.591. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “A.Boginiča deju skola”

Lēmums Nr.590. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 0914, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Asmu Latgalīts”

Lēmums Nr.589. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.588. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.587. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.586. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.478  “Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”

Lēmums Nr.585. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.584. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.583. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310167, Dravnieku iela 60A, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.582. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371626, Irbju iela 35, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.581. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.580. Par dzīvojamās mājas Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 pārdošanu

Lēmums Nr.579. Par dzīvojamās mājas Miera ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

Lēmums Nr.578. Par dzīvojamās mājas Butļerova ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 pārdošanu

Lēmums Nr.577. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.576. Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.575. Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 33A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.574. Par atļauju slēgt līgumu

Lēmums Nr.573. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.40
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.572. Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus

Lēmums Nr.571. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.39
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.570. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.38
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.569. Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu biedrībai „LATVIJAI - 100”
Pielikums

Lēmums Nr.568. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos     noteikumos Nr.26 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem”
Saistošie noteikumi Nr.37
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.567. Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu

Lēmums Nr.566. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”

Lēmums Nr.565. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.564. Par apmācības izdevumu segšanu medicīnas māsām

Lēmums Nr.563. Par apmācības izdevumu segšanu medicīnas māsām

Lēmums Nr.562. Par rezidentiem piešķirto atbalstu

Lēmums Nr.561. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.560. Par līdzdalību biedrības „Nigestes amatniecības nams” projektā „Simtgades bērni”

Lēmums Nr.559. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”
Saistošie noteikumi Nr.36
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.558. Par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr.557. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām
Pielikums

Lēmums Nr.556. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.555. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.554. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.553. Par īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.552. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2017.gadam Daugavpils Marka Rotko mākslas centram
Pielikums

Lēmums Nr.551. Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

Lēmums Nr.550. Par  saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.35
Pielikums