Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada marts

2017. gada marts

Lēmums Nr.142. SIA “Baltic Pellets Energy” paredzētās darbības akceptēšanu

Lēmums Nr.141. Par zemesgabala daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā Latgales zoodārza vajadzībām

Lēmums Nr.140. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000302003, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.139. Par kustamās mantas atsavināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.138. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260309, 18.novembra ielā 340, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.137. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000380016, Ceriņu ielas 18 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.136. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300922, Dravnieku ielā 99B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.135. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010131, Stadiona ielā 22, 21, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.134. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.133. Par dzīvojamās mājas Butļerova ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu

Lēmums Nr.132. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 102, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.18 pārdošanu

Lēmums Nr.131. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 10.11.2016. lēmumā Nr.621 „Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra Nr.0500 900 6305, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.130. Par grozījumu  Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.decembra lēmuma Nr.864 pielikumā

Lēmums Nr.129. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 032 0236 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.128. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.127. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.126. Par aizņēmums ņemšanu

Lēmums Nr.125. Par atļauju līguma noslēgšanai
Pielikums

Lēmums Nr.124. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju
Pielikums

Lēmums Nr.123. Par atbalstu projektam “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”
Pielikums

Lēmums Nr.122. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 22.decembra lēmumā Nr.688
Pielikums

Lēmums Nr.121. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.636
Pielikums

Lēmums Nr.120. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 22.decembra lēmumā Nr.689
Pielikums

Lēmums Nr.119. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.118. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Lēmums Nr.117. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Lēmums Nr.116. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.115. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.114. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Futbola centrs Daugavpils 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.113. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.112. Par pašvaldības budžeta iestādes “Baltkrievu kultūras centrs” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.111. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.110. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.109. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.108. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.107.  Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.106. Par Latgales Centrālās bibliotēkas 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.105. Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” Attīstības un investīciju stratēģijas 2016. - 2020.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.104. Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.103. Par Latviešu kultūras centra 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.102. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes  2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Saistošie noteikumi Nr.9
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.101. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 7-1A, Daugavpilī,  nodošanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei un līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.100. Par  nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05005100204, Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Pielikums

Lēmums Nr.99. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.98. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.97. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 159, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.96. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.95. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā
Pielikums

Lēmums Nr.94. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.93. Par atļauju J.Šapkovai savienot amatus

Lēmums Nr.92. Par atļauju J.Lāčplēsim savienot amatus

Lēmums Nr.91. Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu
Pielikums

Lēmums Nr.90. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 11.jūlija lēmumā Nr.271 "Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu"

Lēmums Nr.89. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju
Pielikums

Lēmums Nr.88. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.8
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.87. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.86. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Bērnu un jaunatnes sportaskolai
Pielikums

Lēmums Nr.85. Par Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu lietošanas noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā
Pielikums

Lēmums Nr.84. Par Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.83. Par Poļu kultūras centra 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.82. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu