Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada janvāris

2017. gada janvāris

Lēmums Nr.51. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 26.maija lēmumā Nr.189 “Par adrešu piešķiršanu”

Lēmums Nr.50. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

Lēmums Nr.49. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Lēmums Nr.48. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “NĒVO DROM D”

Lēmums Nr.47. Par zemesgabala pieņemšanu dāvinājumā

Lēmums Nr.46. Par zemesgabala pieņemšanu dāvinājumā

Lēmums Nr.45. Par nekustamā īpašuma, kadastraNr.05000111715, Imperatora ielā 1, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.44. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100215, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.43. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000330005, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.42. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 79, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.53 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.41. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.40. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.39. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.38. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.37. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.36. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.35. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.34. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.33. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.32. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 6.februāra lēmumā Nr.62 “Par vēlēšanu iecirkņiem Daugavpils pilsētas teritorijā”

Lēmums Nr.31. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.30. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Parkings D”
Pielikums

Lēmums Nr.29. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana D”
Pielikums

Lēmums Nr.28. Par I.Markules ievēlēšanu par Bariņtiesas locekli

Lēmums Nr.27. Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikumā

Lēmums Nr.26. Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Volejbola klubs “miLATss””

Lēmums Nr.25. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskata par darba plāna 2016.gadam izpildi un darba plāna 2017.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.24. Par grāmatu nodošanu

Lēmums Nr.23. Par dalību biedrībā

Lēmums Nr.22. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014. gada 13. novembra lēmumā Nr.529 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā”

Lēmums Nr.21. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi Nr.45 precizēti
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.20. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.19. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.18. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.17. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.16. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju
Pielikums

Lēmums Nr.15. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.3
Paskaidrojuma raksts
Pielikums

Lēmums Nr.14. Par zemesgabalu pieņemšanu dāvinājumā

Lēmums Nr.13. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.12. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296

Lēmums Nr.11. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.10. Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm

Lēmums Nr.9.  Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”
Saistošie noteikumi Nr.2
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"
Saistošie noteikumi Nr.1
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.7. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.6. Par grozījumiem Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā

Lēmums Nr.5. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014. gada 13. novembra lēmumā Nr.529 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā”

Lēmums Nr.4. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi

Lēmums Nr.3. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia””

Lēmums Nr.2. Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „Ar saskarsmi pret atkarībām”
Pielikums

Lēmums Nr.1. Par atļauju ziedojuma pieņemšanai