Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2016. gads

2016. gads

Saistošie noteikumi Nr.49. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2016.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.48. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Ģimenes vai  atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.47. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti (konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.46 (precizēts).Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” (konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.46. Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām
Paskaidrojuma raksts
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.45 (precizēti) Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.45 "Grozījumi Daugavpils pilsētas 8.decembra saistošie noteikumi Nr.45 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs""
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.45. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” 
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.44. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu  publiskās vietās Daugavpils pilsētā"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.43. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.42. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.41. Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.40. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos  Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.39. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.38. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2016.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.37. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.45 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.36. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.35. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.34. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.33. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.32. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.31. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.30. Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.30 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.29. Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.29 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.28. Lokālplānojuma „ Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi
Pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.27. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.26. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.25. Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam (konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.23. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.22. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.21. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.20. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos           noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.19. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.18. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.16. Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.15. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.14. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.13. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.12. Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.12. Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos           noteikumos Nr.3 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos  noteikumos Nr.3 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.10 . Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā"
Pskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.10. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.9. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.50 “Par transportlīdzekļu kravu iekraušanas un izkraušanas laika noteikšanu apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.6. Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.5. Par Daugavpils pilsētas  teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.4. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.3. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi (konsolidēts)
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.2. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2016.gadam
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.1. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts