Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada novembris

2015. gada novembris

 

Lēmums Nr.511. Par zemes starpgabala Vīnogu ielā 17C, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.510. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.509. Par dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.30 pārdošanu

Lēmums Nr.508. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 2528, Īrisu ielā 89, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.507. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102153, Balvu ielā 1C k-4 – 300, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.506. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000360223, Daugavas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.505. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2690, Balvu ielā 1C k-28 - 884, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.504. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.503. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Leļļu teātris un radošā darbnīca Zabava”

Lēmums Nr.502. Par Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta izveidošanu
Nolikums

Lēmums Nr.501. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 27.janvāra lēmumā Nr.68

Lēmums Nr.500. Par nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.499. Par atļauju izsniegtā aizdevuma nosacījumu maiņai

Lēmums Nr.498. Par Daugavpils pilsētas domes noteikumu "Kārtība, kādā piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju" apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.497. Par atļauju SIA ”DLV”organizēt totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas
Pielikums

Lēmums Nr.496. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.45
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.495. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.494. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra lēmumā Nr.496

Lēmums Nr.493. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.492. Par pakalpojuma līguma noslēgšanu ar SIA "MIKSS SERVISS"
Pielikums

Lēmums Nr.491. Par apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Pielikums

Lēmums Nr.490. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.489. Par Daugavpils 16.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.488. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.487. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.486. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.485. Par apropriācijas pārdali  Daugavpils pilsētas domes projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.484. Par apropriācijas pārdali projekta „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.483. Par apropriācijas pārdali projekta „Mazā Stropu ezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.482. Par apropriācijas pārdali projekta „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.481. Par atbalstu projektam „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā”
Pielikums

Lēmums Nr.480. Par zemes starpgabala Tukuma ielas 88 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.479. Par grozījumu Domes 15.10.2015. lēmumā Nr.419 “Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1925, Kauņas ielas 60 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu”

Lēmums Nr.478. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1444, Butļerova ielā 1 k-5 - 65, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.477. Par nekustamā īpašuma 2.Pasažieru ielā 78A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.476. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.475. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 3013, Balvu ielā 1C k-30 - 930, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.474. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0576, Bauskas ielā 114 k-1 - 25, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.473. Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu

Lēmums Nr.472. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.471. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.470. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.44
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.469. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.43
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.468. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.467. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.466. Par grozījumu 2015.gada 25.jūnija Daugavpils pilsētas domes lēmumā Nr.275 “Par atbalstu projektam”
Pielikums

Lēmums Nr.465. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Pielikums

Lēmums Nr.464. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 11.decembra lēmumā Nr.592

Lēmums Nr.463. Par apropriācijas pārdali  Daugavpils pilsētas domes projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.462. Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības istitūcijām” un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.461. Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā

Lēmums Nr.460. Par grozījumiem Daugavpils 1.speciālās pamatskolas nolikumā

Lēmums Nr.459. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums