Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2012. gads

2012. gads

 

Saistošie noteikumi Nr.33. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2012.gadam”
Pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.32. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Pabalsta apmērs audžuģimenēm”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.31. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.30. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.29. Nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.28. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.27. Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.26. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Pabalsta apmērs audžuģimenēm”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.25. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.23. Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”
(konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.22. Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.21 Grozījumi Daugavpils pilsētas  2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2012.gadam”
Pielikumi
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.20 Nekustamā īpašuma “Krimuldas iela 43, Daugavpilī” detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.19 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
Paskaidrojuma raksts 

Saistošie noteikumi Nr.18 Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā  īpašuma nodoklim
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.16.Grozījumi Daugavpils pilsētas  2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2012.gadam”
Pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.15. Īpašuma novērtēšanas kritēriji
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.14. Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem 
Paskaidrojuma raksts zaudējis spēku ar 11.06.2015. SN Nr.26

 Saistosie noteikumi Nr.13. Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā, Daugavpilī detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.12. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.10.Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.9. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8. Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 “Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem 
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.6. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2012.gadam
Pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.5.  Par nekustamā  īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.4.Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.3. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.2. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.1. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību”
Paskaidrojuma raksts