Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada jūnijs

2013. gada jūnijs

Lēmums Nr.263. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 3329, Balvu ielā 63B Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.262. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2661, Balvu ielā 1C k-31 - 963, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.261. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0674, Senlejas ielā 44, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.260. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.259. Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.258. Par zemesgabala (dzēsta adrese), Daugavpilī, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr.257. Par atbalstu projektam „Sporta spēļu inventārs 5 Daugavpils vidusskolām”
Pielikums

Lēmums Nr.256. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Pielikumi

Lēmums Nr.255. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām

Lēmums Nr.254. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz sakņu dārziem

Lēmums Nr.253. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.252. Par zemesgabala Kauņas ielā 182, Daugavpilī, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr.251. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 7530, piekritību

Lēmums Nr.250. Par  nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 003 0430,(dzēsta adrese), izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.249. Par  zemesgabala, kadastra Nr. 0500 017 2102, (dzēsta adrese), izsoles rezultātu apstiprināšanuun pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.248. Par  zemesgabala, kadastra Nr. 0500 017 2101, (dzēsta adrese), izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.247. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3972, Butļerova ielā 1 k-6 - 197, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.246. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3976, Butļerova ielā 1 k-6 - 191, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.245. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3914, Butļerova ielā 1 k-7 - 148, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.244. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3819, Butļerova ielā 1 k-1 - 2, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.243. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.242. Par dzīvojamās mājas Miera ielā 41, Daugavpilī, nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 903 3207, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.241. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 902 6366, Poligona ielā 58-3, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei

Lēmums Nr.240. Par atteikumu pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu

Lēmums Nr.239. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.238. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.237. Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.236. Par  zemesgabala, kadastra Nr.0500 004 4202, Puškina ielas rajonā, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.235. Par konkursa izsludināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.234. Par pašvaldībai piederošo ēku Alejas ielā 96, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.233.  Par deleģēšanas līguma pagarināšanu par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana - D”

Lēmums Nr.232. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Parkings D”

Lēmums Nr.231. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumā Nr.751

Lēmums Nr.230. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 26.novembra lēmumā Nr.802

Lēmums Nr.229. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.228. Par atbalstu projektam
Pielikums

Lēmums Nr.227.Par balsošanas kārtības ar vēlēšanu zīmēm apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.226. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”
Pielikums

Lēmums Nr.225. Par Daugavpils pilsētas domes dalību biedrībā „Daugavpils hokejs”

Lēmums Nr.224. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības izstāšanos no biedrības „Daugavpils pilsētas hokeja klubs”

Lēmums Nr.223. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.356 „Par atbalstu projektam „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos””
Pielikums

Lēmums Nr.222. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

 Lēmums Nr.221. Par Daugavpils 3.vidusskolas direktoru

Lēmums Nr.220. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.februāra noteikumos Nr.1 „Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes padotībā esošo vispārējās un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un pārējiem izdevumiem paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales noteikumi”

Lēmums Nr.219. Par Daugavpils pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.218. Par pamatlīdzekļu un citu materiālo vērtību nodošanu iestādei „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” bilancē
Pielikums

Lēmums Nr.217. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.216. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.215. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Novadpētniecības un mākslas muzejs” projekta  „Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšana Daugavpilī”  ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.214. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Novadpētniecības un mākslas muzejs” projekta „Muzeja krājuma glabāšanas apstākļu uzlabošana – skapju iegāde” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums