Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada maijs

2013. gada maijs

Lēmums Nr.213. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 027 0306, Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latgales reģiona attīstības aģentūra”

Lēmums Nr.212. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0555, Bauskas ielā 114 k-1 - 18, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.211. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 3807, Begoniju ielā 69, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.210. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3831, Butļerova ielā 1 k-1 - 18, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.209. Par zemesgabala (dzēsta adrese), Daugavpilī, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr.208. Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.207. Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī,dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.206. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.205. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 015 0037, piekritību

Lēmums Nr.204. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.682 “Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu”

Lēmums Nr.203. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 8.aprīļa lēmumā Nr.296 “Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemtā lēmuma koriģēšanu”

Lēmums Nr.202. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 23.augusta lēmumā Nr.713 “Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu”

Lēmums Nr.201. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā Nr.536 “Par domes lēmuma koriģēšanu un adrešu piešķiršanu”

Lēmums Nr.200. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 “Par adrešu piešķiršanu dārzkopības sabiedrībā „Mediķis-D” Vizbuļu rajonā, Daugavpilī”

Lēmums Nr.199. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.novembra    lēmumā Nr.1052 “Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu”

Lēmums Nr.198. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 30.jūnija lēmumā Nr.274 “Par adrešu piešķiršanu dārzkopības sabiedrībām Stropu rajonā, Daugavpilī”

Lēmums Nr.197. Par projekta „Latvijas-Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu un ielu basketbola turnīru organizēšana” ietvaros iegādāto mantu nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.196. Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība”
Pielikums

Lēmums Nr.195. Par atļauju Aleksandram Isakovam savienot amatus

Lēmums Nr.194. Par atļauju Marinai Isupovai savienot amatus

Lēmums Nr.193. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas speciālā  budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.192. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.18 "Par atbalstu biedrības "Latgales reģiona attīstības aģentūra" dalībai projektā "Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos""

Lēmums Nr.191. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.190. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2013. gadam projektam Nr.LLB-1-072 „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana”
Pielikums

Lēmums Nr.189. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumos
Pielikums

Lēmums Nr.188. Par Kandavas - Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas - Stacijas - Smilšu ielu pārvada būvniecības ieceres publisko apspriešanu
Ziņojums

Lēmums Nr.187. Par ātrās ēdināšanas restorāna „Hesburger” 18.novembra ielā 123, Daugavpilī būvniecības ieceri
Ziņojums

Lēmums Nr.186. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.656 “Par adrešu piešķiršanu garāžām”

Lēmums Nr.185. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.423

Lēmums Nr.184. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3919, Butļerova ielā 1 k-7 - 143, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.183. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3917, Butļerova ielā 1 k-7 - 145, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.182. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1431, Butļerova ielā 1 k-5 - 78, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.181. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.180. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.179. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Lēmums Nr.178. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.177. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.176. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta” pamatkapitālā

Lēmums Nr.175. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”

Lēmums Nr.174. Par atļauju  SIA  „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” dāvināt Daugavpils Centrālā parka bērnu laukuma iekārtas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei Komunālās saimniecības pārvalde

Lēmums Nr.173. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Pielikums

Lēmums Nr.172. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojumu raksts