Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. g. janvāris

2013. g. janvāris

Lēmums Nr.37. Par  saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.36. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 25.okotbra lēmumā Nr.470 „Par zemesgabalu daļu iznomāšanu pazemes inženierbūvju būvniecībai”
Pielikums

Lēmums Nr.35. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 026 0311, 18.novembra ielā 336, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.34. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0411, Čiekuru ielā 15, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.33. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 002 0721, Burtnieku ielā 5A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.32. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.31. Par grozījumu  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.529

Lēmums Nr.30. Par  nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.29. Par atcēlēja līguma noslēgšanu

Lēmums Nr.28. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 90, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma, kadastra numurs 0500 902 0200, lietošanas mērķa maiņu

Lēmums Nr.27. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.26. Par saistošo noteikumu „Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.25. Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm

Lēmums Nr.24. Par vēlēšanu iecirkņiem Daugavpils pilsētas teritorijā
Pielikums

Lēmums Nr.23. Par atļauju Aleksandram Isakovam savienot amatus

Lēmums Nr.22. Par saistošo noteikumu „Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.21. Par Vispārīgo vienošanos Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanai 2013.- 2015.gados
Pielikums

Lēmums Nr.20. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 12.09.2002. saistošajos noteikumos Nr.6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā”
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.19. Par atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” projektam  „Kopsolī” un Daugavpils 3.vidusskolas pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.18. Par grozījumiem Daugavpils Vienības pamatskolas nolikumā

Lēmums Nr.17. Par grozījumiem Daugavpils 15.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.16. Par atbalstu biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” dalībai projektā “Museum Gateway” (Muzeju vārti)
Pielikums

Lēmums Nr.15. Par zemesgabala nomas līgumā noteikto būvniecības termiņu pagarināšanu atbilstoši iesniedzēja lūgumam un grozījumiem zemesgabala nomas līgumā

Lēmums Nr.14. Par zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums Nr.13. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 “Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem””
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.12. Par ilgtermiņa aktīvu izslēgšanu no uzskaites

Lēmums Nr.11. Par atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” projektam  „Lai valoda vieno” un Daugavpils 10.vidusskolas pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Lēmums Nr.10. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 10.jūnija lēmumā Nr.352 „Par atbalstu LIFE+ programmas projektam „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā””
Pielikums

Lēmums Nr.9. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.18 „Par atbalstu biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” dalībai projektā “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos””
Pielikums

Lēmums Nr.8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.19 „Par atbalstu biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” dalībai projektā „Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā””

Lēmums Nr.7. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 0015, piekritību

Lēmums Nr.6. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.5. Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.92 pārdošanu

Lēmums Nr.4. Par dzīvojamās mājas Konstantīna ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.6, kadastra Nr.0500 903 3202, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.3. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 001 6910, Cietokšņa ielas 10 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.2. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 13.decembra saistošajos noteikumus Nr.27  „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Lēmums Nr.1. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”
Shēma