Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada oktobris

2012. gada oktobris

Lēmums Nr.470. Par zemesgabalu daļu iznomāšanu pazemes inženierbūvju būvniecībai
Pielikums

Lēmums Nr.469. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.468. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 96, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.467. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 49A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.466. Par apbūvēta zemesgabala Jasmīnu ielā 50, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.465. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 001 6910, Cietokšņa ielas 10 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.464. Par dzīvojamās mājas Tautas ielā 98, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.40 pārdošanu

Lēmums Nr.463. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 19, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.40 pārdošanu

Lēmums Nr.462. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 038 0635, piekritību

Lēmums Nr.461. Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.489 atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.460. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijas sastāvā un atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.459. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.458. Par īpašuma nodošanu Daugavpils Mākslas vidusskolas "Saules skola" grāmatvedības uzskaitē
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.457. Par Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādes apbalvošanu ar Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iniciatīvas balvu „Izglītības inovācijas balvas 2012” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžets) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.456. Par atbalstu projektam „Elektroniskais mācību materiāls „Bērnu emocionālā audzināšana dabas vidē”” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums
Pielikums (tāme)

Lēmums Nr.455. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aktīvā nodarbinātības pasākuma  “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieņēmumu un izdevumu  tāmes grozījumu apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.454. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes projekta „Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem” tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.453. Par projekta tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.452. Par projekta tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.451. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžetaieņēmumu un izdevumu tāmē  2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.450. Par grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestādes „Novadpētniecības un mākslas muzejs” pamatbudžeta (funkcija 08.290) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012. gadam
Pielikums

Lēmums Nr.449 Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.21 Grozījumi Daugavpils pilsētas 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2012.gadam”
Pielikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.448 Par zemesgabala Artilērijas ielas 26 rajonā , Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.447 Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1223, Ventspils ielā 135, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.446 Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0123, Aveņu ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.445 Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 015 0306, Sēlijas ielas 10 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.444 Par piedalīšanos nekustamā īpašuma Alejas ielā 96, Daugavpilī, izsolē

Lēmums Nr.443 Par zemes starpgabala Ceriņu ielas 62 rajonā, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.442 Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.441 Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.440 Par projekta “Speciālistu piesaiste Daugavpils pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai” tāmes grozījumiem
Pielikums
Pamatojums

Lēmums Nr.439 Par Daugavpils 10.vidusskolas direktores atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.438 Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.437 Par atbalstu projektam “Train ticket to Europe: Language awareness through visual arts” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums
Pielikums (tāme)

Lēmums Nr.436 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.435 Par naudas balvu piesķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Pielikums