Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2007. gads

2007. gads

 Saistošie noteikumi Nr.2. "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"

 Saistošie noteikumi Nr. 5 " Par detālplānojumu zemes gabaliem ar kadastra
Nr. 0500 009 07200500 009 0720 un Nr. 0500 009 07230500 009 0723 Daugavpilī, 1. pasažieru ielas
un Malu ielas rajonā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem. "

 Saistošie noteikumi Nr. 11 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Sporta ielas
rajonā un tiem pieguļošā kvartāla starp Cietokšņa, Sporta un Kandavas ielām
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem."

 Saistošie noteikumi Nr. 12 "Par teritorijas 1. pasažieru ielas un Malu ielas
rajonā, ieskaitot zemesgabalus ar kadastra Nr. 0500 009 0808, kadastra
Nr. 0500 009 0724 un tiem pieguļošās ielas un brauktuves, detālplānojuma
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem."

Saistošie noteikumi Nr.17. Daugavpils pilsētas  ūdensapgādes  un  kanalizācijas  tīklu un būvju  ekspluatācijas,  lietošanas  un aizsardzības  noteikumi 

Saistošie noteikumi Nr.28. Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 Saistošie noteikumi Nr. 31. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā